ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2000

ODBOR JUSTIČNEJ INFORMATIKY MS SR

SEKCIA CIVILNÉHO PRÁVA MS SR


Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Odboru justičnej informatiky a Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR.

 

OBSAH

A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2000

Komentár
Vysvetlivky
Prehľad o veciach v agendách okresných súdov
Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov
Prehľad o agendách krajských súdov
Prehľad o ďalších agendách krajských súdov
Prehľad o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR
Prehľad o vybavovaní agendy na vojenských súdoch SR

I. Trestná agenda

Komentár
Vysvetlivky
Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na okresných súdoch (1996–2000)
Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na krajských súdoch (1996–2000)
Graf: Agenda T – počet došlých vecí od roku 1985
Prehľad o počte odsúdených a trestoch – spolu v roku 2000
Graf: Agenda T – počet odsúdených osôb od roku 1985
Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 2000
Prehľad o počte odsúdených a trestoch – MLADISTVÍ v roku 2000
Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1985
Prehľad o počte odsúdených a trestoch - RÓMOVIA v roku 2000
Graf: Podiel počtu odsúdených Rómov na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1985
Prehľad o počte odsúdených a trestoch – ŽENY v roku 2000
Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1985
Prehľad o počte odsúdených a trestoch – RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM v roku 2000
Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti (1996–2000) – Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov
Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2000