III. Občianskoprávna agenda

Na okresných súdoch v Slovenskej republike v roku 2000 sa znížil počet došlých vecí v niektorých druhoch občianskoprávnej agendy, kým u niektorých druhov tejto agendy bol zaznamenaný jeho nárast.

Na okresné súdy v roku 2000 došlo 107 038 občianskoprávnych vecí registra C, čo v porovnaní so stavom v roku 1999 predstavuje pokles o 21 151 vecí, 149 946 platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach agendy Ro, čo je nárast o 43 427, 62 396 obchodných vecí v skrátenom konaní agendy Rob, čo je pokles o 13 064 vecí.

V porovnaní s rokom 199 bol na okresných súdoch v roku 2000 zaznamenaný pokles aj počtu došlých vecí výkonu rozhodnutí agendy E, vecí starostlivosti o maloletých agendy PaNC a obchodných vecí agendy Cb. V roku 2000 došlo na okresné súdy 54 297 vecí výkonu rozhodnutí agendy E, čo predstavuje pokles o 4 115, 34 483 vecí starostlivosti o maloletých agendy PaNc, čo predstavuje pokles o 2 959 a 29 496 obchodných vecí agendy Cb – tj. pokles o 5 247 vecí.

Nárast počtu došlých vecí v roku 2000 bol zaznamenaný v dedičských veciach agendy D a vo veciach správneho súdnictva agendy S. Na okresné súdy v roku 2000 došlo 74 114 dedičských vecí, čo predstavuje o 556 vecí viac ako v roku 1999 a 165 vecí správneho súdnictva, čo predstavuje o 23 vecí viac ako v roku 1999.

Okresné súdy v roku 2000 vybavili viac vecí ako v roku 1999 v len v obchodných veciach agendy Cb, stav vybavovania občianskoprávnych vecí v ostatných agendách poklesol.

Okresné súdy v roku 2000 vybavili 29 689 obchodných vecí, čo je o 556 vecí viac ako v roku 1999.

Pokles vo vybavovaní občianskoprávnych vecí v roku 2000 oproti roku 1999 možno pozorovať v nasledovných agendách:

Ku koncu roka 2000 pracovali okresné súdy s počtom 118 427 nevybavených vecí registra C, s počtom 18 233 nevybavených vecí starostlivosti o maloletých agendy PaNc, s počtom 70 673 nevybavených vecí výkonu rozhodnutí agendyE, s počtom 86 491 nevybavených platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach agendy Ro, s počtom 65 388 nevybavených vecí agendy D, s počtom 36 325 nevybavených obchodných vecí registra Cb, s počtom 18 348 nevybavených vecí v skrátenom konaní agendy Rob a s počtom 145 nevybavených vecí správneho súdnictva agendy S.

V roku 2000 v porovnaní s rokom 1999 stúpol počet nevybavených vecí v agende občianskoprávnych vecí registra C o 638 vecí, v agende starostlivosti o maloletých registra PaNc o 400 vecí, v agende výkonu rozhodnutí registra E o 8 089 vecí a v agende správneho súdnictva registra S o 33 vecí.

Na krajské súdy v SR ako súdy I. stupňa v roku 2000 došlo 72 občianskoprávnych vecí registra C, čo v porovnaní s rokom 1999 predstavuje pokles o 46 vecí, 8 233 obchodných sporov registra Cb, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 818 vecí a 8 297 vecí správneho súdnictva agendy S, čo v porovnaní s rokom 1999 predstavuje nárast o 917 vecí.

Ku koncu roka 2000 zostalo na krajských súdoch nevybavených 123 občianskoprávnych vecí registra C, čo je zlepšenie o 37 vecí v porovnaní so stavom ku koncu roka 1999, 23 968 vecí obchodnej agendy registra Cb, čo je zlešpenie o 2 758 vecí v porovnaní so stavom ku koncu roka 1999 a 4 753 vecí správneho súdnictva agendy S, čo je zhoršenie o 344 vecí v porovnaní so stavom ku koncu roka 1999.

V odvolacom konaní došlo v roku 2000 na krajské súdy 22 616 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v občianskoprávnych veciach agendy Co (o 95 odvolaní viac ako v roku 1999) a 5 017 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v obchodných veciach agendy Cob (o 473 odvolaní viac ako v roku 1999).

Ku koncu roku 2000 pracovali krajské súdy s počtom 4 963 nevybavených odvolaní v občianskoprávnych veciach registra Co (oproti stavu ku koncu roka 1999 je to zhoršenie o 80 vecí) a s počtom 1 360 nevybavených odvolaní v obchodných veciach ( v porovnaní so stavom ku koncu roka 1999 ide o zlepšenie o 173 vecí).