PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV
V ROKU 2000

NITRIANSKY KRAJ

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. veciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva po 1.1.1992

2 548

623

24,45

82

3,22

49

1,92

109

4,20

1 687

66,21

 4 661

Pracovné spory

282

88

31,21

32

11,35

12

4,26

29

10,28

121

42,91

503 

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

528

171

32,39

35

6,63

49

9,28

127

24,05

146

27,65

 1 157

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

260

130

50,00

31

11,92

5

1,92

17

6,54

77

29,62

 517

Spory z užívania bytov

1 329

337

25,36

33

2,48

18

1,35

66

4,97

875

65,84

 517

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

 0

Spory z vlastníckych vzťahov

652

230

35,28

17

2,61

35

5,37

50

7,67

320

49,08

1 614

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

4 240

1 693

39,93

248

5,85

105

2,48

252

5,94

1 942

45,80

11 520 

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

475

100

21,05

9

1,89

2

0,42

162

34,11

202

42,53

699 

Veci správneho súdnictva

838

18

2,15

0

-

0

-

464

55,37

356

42,48

839 

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

254

4

1,57

0

-

1

0,39

123

48,42

126

49,61

254