PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV
V ROKU 2000

PREŠOVSKÝ KRAJ

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. veciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva po 1.1.1992

3 228

668

20,69

186

5,76

55

1,70

112

3,47

2 207

68,37

 6 897

Pracovné spory

606

168

27,72

83

13,69

54

8,91

54

8,91

247

40,76

 1 374

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

381

99

25,98

49

12,86

34

8,92

61

16,01

138

36,22

 791

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

489

180

36,81

46

9,41

10

2,04

41

8,38

212

43,35

 1 322

Spory z užívania bytov

1 377

384

27,88

41

2,98

23

1,67

43

3,12

886

64,34

 4 193

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

17

10

58,82

0

-

0

-

0

-

7

41,18

 47

Spory z vlastníckych vzťahov

1 090

388

35,60

46

4,22

26

2,38

104

9,54

526

48,26

 6 234

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

5 905

1 652

27,98

559

9,47

123

2,08

288

4,88

3 283

55,60

 14 590

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

1 406

129

9,17

29

2,06

4

0,28

502

35,70

742

52,77

 3 011

Veci správneho súdnictva

66

21

31,82

0

-

0

-

8

12,12

37

56,06

 165

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

1 370

3

0,22

2

0,14

0

-

593

43,28

772

56,35

1 866