Úsek sociálnej práce s odsúdenými

Ukazovateľ

1996

1997

1998

1999

2000

Počet založených kariet o sociálnej situácii

2034

2007

1549

1447

788

Písomný kontakt
ociálneho pracovníka

so štátnymi a neštátnymi subjektami

1439 

1224

1042

1319

1334

Návštevy

sociálnych pracovníkov okresných úradov
v ÚVV a NVÚ

214

269

196

202

174

sociálnych pracovníkov
ÚVV a NVÚ v štátnych a neštátnych subjektoch

171

108

241

207

178

Zabezpečovanie zamestnania

110

54

33

17

17

Zabezpečovanie ubytovania (DD,AD,ÚSS )

25

33

137

172

121

Vybavovanie dôchodku (starob., invalidný)

14

20

9

179

160

Počet vypracovaných sociál. anamnéz

1802

1667

2253

1592

576

Počet odsúdených odovzdaných
do ďalšej starostlivosti sociálnych pracovníkom
okresných úradov

861

1069

1051

1326

1027

Odpustenie nákladov výkonu väzby alebo výkonu trestu

Počet

30

52

48

25

5

Sk

67 331

109 147

107 582

60 037

339

Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pri prepustení
z výkonu trestu

Počet

866

908

707

707

664

Sk

124 700

113 033

91 439

80 813

88859