ŠTATISTICKÝ PREHĽAD VYBAVOVANIA AGENDY NA VOJENSKÝCH SÚDOCH V SR
V ROKU 2000

Súd

Agenda T(osoby)

nevybavené z r. 1999

napadlo
v r. 2000

vybavené osoby

nevybavené
k 31.12.2000

VOS Trenčín

3

3

4

2

VOS Bratislava

74

476

464

86

VOS Banská Bystrica

23

232

213

42

VOS Prešov

24

287

276

35

Spolu

124

998

957

165

ODVOLACIA AGENDA

Súd

Agenda To (veci)

došlé

vybavené

nevybavené
k 31.12. 2000

Vyšší vojenský
 súd Trenčín
(ako odvolací súd)

spolu

z toho odvolania

spolu

z toho odvolania

spolu

z toho odvolania

156

78

142

70

14

8