G - SPORY Z VLASTNÍCTVA

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

vydanie alebo vrátenie veci

určenie vlastníctva

vydržanie (§ 134 OZ)

zrušenie
a vypor. podiel. spoluvl.

BSM

spolu

z toho vypor. po rozvode

BA

822

2 033

353

388

55

196

488

252

TT

449

1 337

26

385

38

219

457

230

TN

345

2 008

73

329

33

94

457

140

NR

652

1 614

208

545

105

169

398

173

ZA

700

1 320

183

423

7

322

282

86

BB

819

5 435

589

1 404

2 186

259

890

300

PO

1 090

6 234

583

1 189

3 080

322

610

235

KE

1 057

3 238

397

1 540

39

336

570

156

SR

5 934

23 219

2 412

6 203

5 543

1 917

4 152

1 572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H - INÉ SPORY PODĽA OZ

 

 

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

právo na ochranu osobnosti

prepravné služby

pôžičky peňaž. ústavov

poistenie

dedenie majetku

BA

17 127

22 653

118

15 322

486

680

226

TT

2 679

5 105

27

976

292

208

129

TN

4 008

15 255

28

904

428

819

66

NR

4 240

11 520

4

575

393

317

66

ZA

4 688

5 158

19

1 253

107

672

39

BB

5 177

17 581

55

1 064

480

2 128

279

PO

5 905

14 590

29

264

251

1 448

82

KE

6 525

11 511

259

364

386

652

580

SR

50 349

103 373

539

20 722

2 823

6 924

1 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - SPORY OBČIANSKOPRÁVNEJ POVAHY UPRAVENÉ INÝMI ZÁKONMI

 

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

spory rozho-dované súd-mi v delenej právomoci

odvolania proti neprávoplat. rozhodnutí orgánov štátnej správy

autorské práva

vynálezy, zlep-šovacie návrhy a priemyslové vzory

spory charakte-rom občiansko-právne uprave-né osobitnými predpismi

spolu

z toho dávky dôchod. zabezpe-čenia

BA

1 659

2 484

1

1 326

1 003

14

1

1 142

TT

551

1 438

21

1 158

965

20

0

239

TN

384

1 342

9

178

0

0

0

1 155

NR

475

699

0

309

244

10

0

380

ZA

716

740

20

584

570

0

0

136

BB

1 573

4 850

21

3 507

2 701

0

0

1 303

PO

1 406

3 011

22

2 349

1 814

0

0

640

KE

1 612

2 919

5

1 932

1 322

1

0

981

SR

8 376

17 483

99

11 343

8 619

45

1

5 976