I - SPORY OBČIANSKOPRÁVNEJ POVAHY UPRAVENÉ INÝMI ZÁKONMI

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

spory rozho-
dované súdmi v delenej právomoci

odvolania proti neprávoplat. rozhodnutí orgánov štátnej správy

autorské práva

vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyslové vzory

spory
charakterom občiansko-
-právne upravené
osobitnými predpismi

spolu

z toho dávky dôchod. zabezpečenia

BA

1 659

2 484

1

1 326

1 003

14

1

1 142

TT

551

1 438

21

1 158

965

20

0

239

TN

384

1 342

9

178

0

0

0

1 155

NR

475

699

0

309

244

10

0

380

ZA

716

740

20

584

570

0

0

136

BB

1 573

4 850

21

3 507

2 701

0

0

1 303

PO

1 406

3 011

22

2 349

1 814

0

0

640

KE

1 612

2 919

5

1 932

1 322

1

0

981

SR

8 376

17 483

99

11 343

8 619

45

1

5 976