PREHĽAD DÔVODOV ZAMIETNUTIA NÁVRHOV NA ROZVOD V ROKU 2000

Územie

Počet zamietnutých návrhov

Dôvody zamietnutia

ľahkomyselný pomer
k manželstvu

záujem maloletých detí

krátkodobé nezav. narušenie

odstránenie
naruš. príčin

iné dôvody

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

SR

125

44

35,2

16

12,8

29

23,2

13

10,4

23

18,4