PREHĽAD O POČTE ODSÚDENÝCH OKRESNÝMI SÚDMI,
KTORÍ NENASTÚPILI DO VÝKONU TRESTU
NEPO K 31. 12. 2000 

Kraj

Počet
odsúdených,
ktorí
nenastúpili
do výkonu
trestu k
31. 12. 2000

Z toho počet odsúdených, ktorí nenastúpili trest,
hoci od jeho uloženia uplynulo viac ako 3 mesiace

Povolený odklad pre

Neznámy
pobyt

Iná príčina

ohrozený život
alebo zdravie
odsúdeného,
ťarchavá žena,
alebo matka
novorodenca
(§ 322 Tr . por.)

iné dôležité
dôvody
(§ 323 Tr . por.)

výkon základnej
vojenskej služby
(§ 328 Tr . por.)

BA

338

9

2

-

124

203

TT

264

11

-

-

23

171

TN

116

-

-

-

64

48

NR

199

1

1

-

53

132

ZA

132

13

-

1

65

53

BB

147

7

1

1

29

109

PO

141

1

7

-

32

101

KE

251

11

4

-

95

141

SR

1 588

53

15

2

485

958