PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV
V ROKU 2000

ŽILINSKÝ KRAJ

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. veciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva po 1.1.1992

3 215

984

30,61

172

5,35

52

1,62

189

5,88

1 818

56,55

3 692

Pracovné spory

382

145

37,96

53

13,87

22

5,76

36

9,42

126

32,98

472 

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

669

173

25,86

84

12,57

56

8,37

140

20,93

216

32,29

 704

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

530

246

46,41

34

6,42

20

3,77

47

8,87

183

34,53

 600

Spory z užívania bytov

1 118

320

28,62

34

3,04

26

2,33

65

5,81

673

60,20

1 320

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

6

3

50,00

0

-

0

-

1

16,66

2

33,33

13 

Spory z vlastníckych vzťahov

700

280

40,00

27

3,86

25

3,57

69

9,86

299

42,71

 1 320

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

4 688

2 199

46,91

230

4,91

54

1,51

286

6,10

1 919

40,93

5 158 

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

716

69

9,64

6

0,84

4

0,56

270

37,71

367

51,26

740 

Veci správneho súdnictva

99

40

40,40

1

1,01

0

-

37

37,37

21

21,21

110 

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

570

8

1,40

0

-

0

-

251

44,03

311

54,56

570