1. Občianskosprávne veci

V roku 2000 krajské súdy v Slovenskej republike vybavili 22 536 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v občianskoprávnych veciach.

Z toho počtu bolo 10 654 (47,3 %) prvostupňových rozhodnutí potvrdených, 2 582 (11,5 %) prvostupňových rozhodnutí zmenených, 5 191 (23,0 %) prvostupňových rozhodnutí zrušených a vrátených na ďalšie konanie a rozhodnutie a 4 109 (18,2 %) vybavili odvolacie súdy inak.

Najviac potvrdených rozhodnutí v občianskoprávnych veciach mali v roku 2000 okresné súdy v obvode Krajského súdu v Trenčíne (61,5 %), okresné súdy v obvode Krajského súdu v Žiline (52,1 %) a okresné súdy v obvode Krajského súdu v Košiciach (51,2 %). Najviac vecí odvolacie súdy zrušili a vrátili na ďalšie konanie a rozhodnutie okresným súdom v obvode Krajského súdu v Trnave (29,0 %) a okresným súdom v obvode krajského súdu v Banskej Bystrici (25,4 %).

Pokiaľ sa týka skladby občianskoprávnej agendy vrátane obchodných vecí agendy Cb, ktoré vybavili okresné súdy v roku 2000, prevažujú spory z ostatných práv upravených Občianskym zákonníkom s počtom 50 349 vecí, v ktorých bolo uplatnených 103 373 nárokov, ďalej obchodná agenda s počtom 32 004 vecí, v ktorých bolo uplatnených 66 146 nárokov a spory z užívania bytov s počtom 12 086 vecí s 26 694 uplatňovaných nárokov.

V poradí vybavených vecí ďalej nasledujú spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi v počte 8 376 vecí, v ktorých bolo uplatnených 17 483 nárokov, preskúmanie rozhodnutí vo veciach sociálneho zabezpečenia v počte 6 867 vecí, v ktorých bolo uplatnených 8 813 nárokov, spory z vlastníckych vzťahov v počte 5 934, v ktorých bolo uplatnených 23 219 nárokov a vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine v počte 4 221 vecí s 9 012 uplatňovanými nárokmi.

Podrobnejší prehľad o charaktere a druhu vybavených nárokov tejto skladby vybavených občianskoprávnych a obchodných vecí je uvedený v grafickom znázornení štatistických prehľadov vybavených občianskoprávnych vecí.

Z prehľadu o rýchlosti konania v občianskoprávnych a obchodných veciach v roku 2000 vyplýva, že priemerná dĺžka právoplatného vybavenia týchto vecí na okresných súdoch bola 12,86 mesiaca.

Najdlhšie trvalo priemerné vybavenie jednej veci od jej nápadu do právoplatného skončenia v obchodných sporoch podľa práva platného do 31.12.1991 – 60,40 mesiaca, v sporoch z vlastníckych vzťahov – 17,02 mesiaca a v pracovných sporoch – 15,70 mesiaca.

V obchodných sporoch podľa práva platného od 1.1.1992 trvalo priemerné vybavenie jednej veci 15,58 mesiaca, v sporoch o náhradu škody podľa Občianskeho zákonníka priemerne 13,24 mesiaca, spory z užívania bytov trvali priemerne 12,19 mesiaca a v sporoch občianskoprávnej povahy upravených inými zákonmi trvalo vybavenie jednej veci priemerne 11,07 mesiaca.