A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 985 zo dňa 11. novembra 1999 schválila návrh štátneho rozpočtu a návrh rozpočtov na rok 2000. Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady SR dňa 16. decembra 1999 a schválený zákonom č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000.

Nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády SR číslo 985/1999 Ministerstvo financií SR listom zo dňa 3. januára 2000 pod číslom 49/2000-43 rozpísalo civilnej časti rezortu MS SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2000. Rozpočet príjmov bol rozpísaný vo výške 50 mil. Sk, rozpočet celkových výdavkov vo výške 1 740 846 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo výške 1 562 446 tis. Sk a kapitálové výdavky v čiastke 178 400 tis. Sk.

V priebehu roka 2000 rozpísaný rozpočet príjmov a výdavkov bol Ministerstvom financií SR rozpočtovými opatreniami upravený takto:

Príjmy: 52 mil. Sk
Výdavky celkom: 1 783 733 tis. Sk
z toho: Bežné výdavky: 1 603 673 tis. Sk
Kapitálové výdavky:  

 PRÍJMY:

Upravený rozpočet príjmov vo výške 52 mil. Sk bol za rok 2000 plnený čiastkou 60 093 tis. Sk, t.j. na 115,6 %. Bez mimorozpočtových prostriedkov rozpočet príjmov bol splnený na 106,8% čiastkou 55 519 tis. Sk. Priaznivé plnenie príjmov je ovplyvnené hlavne príjmami, ktoré plynú z Obchodného vestníka vo výške 22 760 tis. Sk, z trov trestného konania 13 244 tis. Sk, z náhrad za právne služby 5 854 tis. Sk, z úhrad za znalečné, svedočné 3 103 tis. Sk a z iných drobných príjmov. Podrobný prehľad o plnení príjmov dáva tabuľka č. 1.

Prehľad plnenia príjmov za rok 2000 MS SR – civilná časť
tabuľka č. 1 v tis. Sk

Hlavná kategória

Položka

Podpoložka

Text

Schválený rozpočet
rok 2000

Rozpočtové opatrenia
(+ -)

Upravený rozpočet
 rok

Plnenie

%
plnenia

200

 

 

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

50 000

+ 2 000

52 000

55 519

106,8

220

 

 

ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY
A PLATBY

47 338

+ 593

46 745

47 930

102,5

 

223

 

Poplatky a platby z nepriemyselného predaja tovarov a služieb

47 338

+ 593

46 745

47 930

102,5

 

 

22301

Náhrady za právne služby

7 285

- 385

6 900

5 854

84,8

 

 

22351

Trovy trestného konania

16 310

- 495

15 815

13 244

83,7

 

 

22352

Úhrady za znalečné, svedočné nez-likvidované v bežnom roku

3 753

+ 81

3 672

3 103

84,5

 

 

22353

Za údaje uverejnené v Obchodnom vestníku

15 715

+ 1 675

17 390

22 760

130,9

 

 

22307

Za ubytovacie služby

423

+ 25

448

572

127,7

 

 

22311

Za knihy, publikácie a tlačivá

18

- 2

16

16

100,0

230

 

 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

93

+ 149

242

287

118,6

 

 

231

Príjem z predaja zákl. kap. aktív

93

+ 133

226

270

119,5

240

243

 

Úroky z účtov finan. hospod.

1 369

+ 1 441

2 810

4 019

143,0

290

 

 

Iné nedaňové príjmy

1 200

+ 1 003

2 203

3 283

149,0

 

292

29201

Z prenajatých budov, zariadení a pod.

981

+ 360

1 341

1 439

107,3

PRÍJMY CELKOM SKUP. 1 + 4 + 6 + 7 bez mimorozpočt. prostriedkov

50 000

+ 2 000

52 000

55 519

106,8

PRÍJMY CELKOM SK 1 + 4 + 6 + 7+ mimorozpočt. prostriedky

50 000

+ 2 000

52 000

60 093

115,6

VÝDAVKY:

Upravený rozpočet celkových výdavkov stanovený na rok 2 000 vo výške 1 783 733 tis. Sk bol celkove čerpaný vo výške 1 780 677 tis. Sk na 99,8 %. Bez mimorozpočtových prostriedkov upravený rozpočet celkových výdavkov bol vyčerpaný na 99,6 % čiastkou 1 776 103 tis. Sk, z toho bežné výdavky boli čerpané na 99,5 % čiastkou 1 596 222 tis. Sk a kapitálové výdavky na 99,9 % čiastkou 179 881 tis. Sk.

Rozpočtovými prostriedkami boli zabezpečené základné úlohy a činnosti rezortu Ministerstva spravodlivosti SR pri zachovaní a dodržaní všetkých záväzných ukazovateľov stanovených Ministerstvom financií SR.

Rozpočtové prostriedky bežné boli hlavne použité na prevádzku rezortných súdnych organizácií (elektrická energia, voda, plyn, poštovné a telefónne poplatky). Zabezpečené boli aj úhrady výdavkov znalcom, prísediacim, svedkom, advokátom a notárom, ktorí sa zúčastňujú súdneho konania a rozhodovania.

Z dôvodu viazania rozpočtových prostriedkov MF SR civilná časť rezortu k 31. 12. 2000 vykazuje neuhradené platby vo výške 4 020 tis. Sk, ktoré zaťažili rozpočet roka 2001.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Počet zamestnancov celkom (v priemerných prepočítaných počtoch) za rok 2000 rezort vykazuje v skutočnosti 4 712 osôb, z toho Ministerstvo spravodlivosti SR – ústredie 253 osôb, Najvyšší súd SR 128 osôb, súdy SR 4 303 osôb, Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie 28 osôb.

Podrobný prehľad o čerpaní výdavkov dáva tabuľka č. 2,3.

Prehľad čerpania výdavkov za obdobie rok 2000 MS SR – civilná časť
tabuľka č. 2 v tis. Sk

Skupina

Oddiel §

Hlavná
kateg.

Položka

Text

Schválený
rozpočet
rok

Rozpočtové
opatrenia
(+-)

Upravený
rozpočet
rok

Čerpanie

%
čerpania

1

17

600

 

HOSPODÁRSTVO - STRAVOVANIE

940

- 844

96

74

77,1

03

 

 

610

 

Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

586

- 556

30

27

90,0

 

 

620

 

Poistné a príspevok zamest. do poisťovní a NÚP

209

- 198

11

11

100,0

 

 

630

 

Tovary a ďalšie služby

145

- 90

55

36

65,5

4

 

600

 

SPOLOČENSKÉ SLUŽBY A ČINNOSTI PRE OBYVATEĽSTVO

17 110

- 176

16 934

16 500

97,4

 

40

 

 

Zariadenie pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov

7 834

+ 365

8 199

8 101

98,8

 

16

 

 

610

 

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

3 061

+ 228

3 289

3 277

99,6

 

 

620

 

Poistné a príspevok zamestnáv. do poisťovní a NÚP

1 090

+ 152

1 242

1 236

99,5

 

 

630

 

Tovary a ďalšie služby

3 683

- 15

3 668

3 588

97,8

 

 

 

631

Cestovné výdavky

10

-

10

4

40,0

 

 

 

632

Energia, voda a komunikácie

763

- 77

686

677

98,7

 

 

 

633

Materiál a dodávky

2 085

+ 63

2 148

2 116

98,5

 

 

 

634

Dopravné

160

-

160

146

90,6

 

 

 

635

Rutinná a štandardná údržba

232

- 41

191

183

95,8

 

 

 

636

Nájomné za prenájom

27

-

27

23

85,2

 

 

 

637

Ostatné tovary a služby

406

+ 40

446

439

98,4

 

 

640

642

Bežné transfery

-

-

-

-

-

 

40

630

 

Školenie zamestnancov

2 903

- 541

2 362

2 026

85,7

 

22

 

48

640

642

Občianske združenia

170

-

170

170

100,0

 

04

 

48

640

642

Nadácie a iné práv. osoby

6 203

-

6 203

6 203

100,0

 

05

6

60

600

 

SPRÁVA

79 252

+ 6 956

86 208

81 770

94,9

02

MINISTERSTVÁ A OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
   

610

 

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

38 497

+ 1 755

40 252

40 252

100,0

   

620

 

Poistné a príspevok zamenstnáv. do poisťovní a NÚP

13 705

+ 618

14 323

14 320

100,0

 

 

630

 

Tovary a ďalšie služby

22 500

+ 4 583

27 083

26 934

99,4

 

 

 

631

Cestovné výdavky

1 960

- 140

1 820

1 814

99,7

 

 

 

632

Energia, voda a komunikácie

7 920

+ 373

8 293

8 289

99,9

 

 

 

633

Materiál a dodávky

5 986

+ 2 763

8 749

8 733

99,8

 

 

 

634

Dopravné

1 103

+ 391

1 494

1 490

99,7

 

 

 

635

Rutinná a štandardná údržba

2 242

- 145

2 097

2 087

99,5

 

 

 

636

Nájomné za prenájom

20

+2

22

21

95,4

 

 

 

637

Ostatné tovary a služby

3 269

+ 1 339

4 608

4 500

97,6

 

 

640

642

Bežné transfery

4 550

-

4 550

264

5,8

7

70

600

SÚDY

1 460 144

+ 38 041

1 498 185

1 496 145

99,9

02

OSTATNÉ SÚDY
   

610

 

Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

809 408

+ 53 313

862 721

862 175

99,9

   

620

 

Poistné a príspevok zamestnáv. do poisťovní a NÚP

288 313

+ 18 494

269 819

269 429

99,9

630

Tovary a ďalšie služby

362 273

+ 3 222

365 495

364 439

99,7

631

Cestovné výdavky

1 902

- 291

1 611

1 546

96,0

632

Energia, voda a komunikácie

167 307

- 21 180

146 127

145 954

99,9

633

Materiál a dodávky

83 401

+ 16 834

100 235

99 991

99,8

634

Dopravné

6 528

+ 1 472

8 000

7 900

98,8

635

Rutinná a štandardná údržba

38 273

- 2 779

35 494

35 294

99,4

636

Nájomné za prenájom

2 448

+ 410

2 858

2 815

98,5

637

Ostatné tovary a služby

62 414

+ 8 756

71 170

70 939

99,7

640

642

Bežné transfery

150

-

150

102

68,0

8

89

600

FINANČNÉ OPATRENIA

5 000

- 2 750

2 250

1 733

77,0

04

OSTATNÉ FIN. OPATRENIA

BEŽNÉ VÝDAVKY SKUPINY 1 + 4 + 6 + 7 bez mimorozpočt. prostriedkov

1 562 446

+ 41 227

1 603 673

1 596 222

99,5

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SKUPINY 1 + 4 + 6 + 7 bez mimorozpočt. prostriedkov

178 400

+ 1 660

180 060

179 881

99,9

VÝDAVKY CELKOM 1 + 4 + 6 + 7 bez mimorozpočt. prostriedkov

1 740 846

+ 42 887

1 783 733

1 776 103

99,6

VÝDAVKY CELKOM

Spolu s mimorozpočtovými prostriedkami

1 740 846

+ 42 887

1 783 733

1 780 677

99,8

Kapitálové výdavky – rok 2000:

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2000 178 400 tis. Sk bol počas roka upravovaný rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR. Konečný upravený rozpočet civilnej časti kapitoly MS SR pre rok 2000 bol 180 060 tis. Sk. za hodnotené obdobie bolo z kapitálových výdavkov realizovaných celkom 179 880 tis. Sk, tj. 99,9 %.

V jednotlivých kategóriách bolo čerpanie nasledovné:

V kategórii stavebné práce bolo čerpaných 59,0 % z celkového rozpočtu. Z jednotlivých akcií je treba spomenúť pokračovanie rekonštrukcií KS v Prešove, OS Bratislava II, Humenné, Komárno. Taktiež bola zahájená ďalšia etapa rekonštrukcie OS Nitra a odstránené sadanie základov budovy OS Partizánske. Dokončené boli stavebné práce na objektoch KS v Trenčíne a OS Martin. Stavebné práce s realizačným nákladom do 1 mil. Sk boli realizované na OS Skalica, Dunajská Streda, Galanta, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, KS v Bratislave a Košiciach a Inštitúte MS SR v Omšení.

V kategórii projektové práce sa zabezpečovala výkresová dokumentácia pre realizovanie uvedených stavebných akcií ako aj financovanie autorského dozoru projektanta.

V kategórii iné výdavky boli financované zmluvy na odkúpenie budovy a pozemku pre OS Martin a pozemku pre OS Kežmarok. taktiež bol z týchto prostriedkov zakúpený softvér. Vo výdavkoch na stroje a zariadenia boli realizované najmä obstarania výpočtovej techniky – 19 648 tis. Sk, nábytku – 17 353 tis. Sk, vozidiel – 5 918 tis. Sk a kopírovacích strojov – 2 559 tis. Sk. V tejto kategórii boli realizované aj nákupy telefónnych ústrední, zvukových a obrazových prostriedkov a ďalších kancelárskych a prevádzkových zariadení. V tom druhu výdavkov sú zahrnuté aj repasácie výpočtovej a ostatnej kancelárskej techniky, ako aj rekonštrukcie prevádzkových zariadení.

V hodnotenom období boli na obstaranie kapitálových aktív použité aj mimorozpočtové prostriedky v objeme 2 099 tis. Sk, a to na prípravu Švajčiarskeho projektu 1 966 tis. Sk a na nákup obrazových a zvukových prostriedkov pre potreby Inštitútu MS SR v Omšení 133 tis. Sk.

 Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2000

Ukazovateľ

Schválený rozpočet 2000

Úprava

Upravený rozpočet 2000

Plnenie v tis. Sk

Plnenie v %

Kapitálové výdavky

178 400

+ 1 600

180 060

179 880

99,9

Stavebné práce

112 650

- 6 564

106 086

106 071

99,9

Stroje a zariadenia zahrnuté do RN stavieb

-

-

-

-

-

Stroje a zariadenia nezahrnuté do RN stavieb

35 100

+ 16 505

51 605

51 508

99,8

Projektové práce

5 150

- 756

4 394

4 328

98,5

Iné výdavky

25 500

- 7 525

17 975

17 973

99,9

Spolu za rezort

178 400

+ 1 660

180 060

179 880

99,9

Prehľad o počte pracovníkov za I. – IV. štvrťrok 2000
(v prepočítaných počtoch za I. – IV. štvrťrok 2000 a vo fyzických osobách k 31. 12. 2000)

Organizácia

Sudcovia

Justiční čakatelia

Zamestnanci

Spolu

Zamestnanci
na VPP

prepoč.
počty
skutoč.

fyz.
osoby
skutoč.

prepoč.
počty
skutoč.

fyz.
osoby
skutoč.

prepoč.
počty
skutoč.
(bez VPP)

fyz.
osoby
skutoč.
(bez VPP)

prepoč.
počty
skutoč.
(bez VPP)

fyz. osoby skutoč. (bez VPP)

prepoč.
počty
skutoč.
(len VPP)

fyz.
osoby
skutoč.
(len VPP)

Krajský súd Bratislava

253

252

12

12

713

718

978

982

-

-

Krajský súd Trnava

89

88

7

7

256

260

352

355

-

-

Krajský súd Trenčín

79

83

11

7

245

250

335

340

-

-

Krajský súd Nitra

113

113

8

6

309

317

430

436

2

2

Krajský súd Žilina

105

111

14

10

316

323

435

444

-

Krajský súd Banská Bystrica

172

173

9

6

440

445

621

624

-

-

Krajský súd Prešov

118

118

9

7

333

334

460

459

-

-

Krajský súd Košice

204

204

10

12

476

482

690

698

-

1

Spolu krajské súdy

1 133

1 142

80

67

3 088

3 129

4 301

4 338

2

3

Najvyšší súd SR

81

81

-

-

47

47

128

128

-

-

Spolu súdy SR

1 214

1 223

80

67

3 135

3 176

4 429

4 466

2

3

MS SR – ústredie

-

-

-

-

253

258

253

258

-

-

Inštitút MS SR

-

-

-

-

28

28

28

28

-

-

Spolu rezort

1 214

1 223

80

67

3 416

3 462

4 710

4 752

2

3

VPP – verejnoprospešné práce

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE ( OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD )

Kategória

Skutočný počet 
zamestnancov
k 31.12.2000

Evidenčný počet
zamestnancov
vo fyzických osobách
k 31.12.2000

Sudcovia

267

252

Justiční čakatelia

13

12

Zamestnanci

776

718

Spolu

1 056

982

KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD )

Kategória

Skutočný počet zamestnancov
k 31.12.2000

Evidenčný počet
zamestnancov
vo fyzických osobách
k 31.12. 2000

Sudcovia

92

88

Justiční čakatelia

7

7

Zamestnanci

283

260

Spolu

382

355

KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)

Kategória

Skutočný počet zamestnancov
k 31 . 12 . 2000

Evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách k 31 . 12 . 2000

Sudcovia

85

83

Justiční čakatelia

8

7

Zamestnanci

273

250

Spolu

366

340

KRAJSKÝ SÚD V NITRE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)

Kategória

Skutočný počet zamestnancov
k 31 . 12 . 2000

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
k 31 . 12 . 2000

Sudcovia

115

113

Justiční čakatelia

8

6

Zamestnanci

361

317

Spolu

484

436

KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)

Kategória

Skutočný počet zamestnancov
k 31 . 12 . 2000

Evidenčný počet
zamestnancov vo
fyzických osobách
k 31 . 12 . 2000

Sudcovia

114

111

Justiční čakatelia

11

10

Zamestnanci

363

323

Spolu

488

444

KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)

Kategória

Skutočný počet zamestnancov
k 31.12.2000

Evidenčný počet
zamestnancov vo
fyzických osobách
k 31.12.2000

Sudcovia

177

173

Justiční čakatelia

8

6

Zamestnanci

479

445

Spolu

664

624

KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)

Kategória

Skutočný počet zamestnancov
k 31 . 12 . 2000

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
k 31. 12 . 2000

Sudcovia

122

118

Justiční čakatelia

7

7

Zamestnanci

363

334

Spolu

492

459

KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)

Kategória

Skutočný počet zamestnancov
k 31.12. 2000

Evidenčný počet
zamestnancov vo
fyzických osobách
k 31.12.2000

Sudcovia

207

204

Justiční čakatelia

13

12

Zamestnanci

527

482

Spolu

747

698

 NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kategória

Skutočný počet zamestnancov
 31.12.2000

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
k 31.12.2000

Sudcovia

81

81

Zamestnanci

48

47

Spolu

129

128

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Organizácia

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v prepočítaných počtoch
za rok 2000

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2000

Ministerstvo spravodlivosti SR

252,8

258

Prehľad o súdnych poplatkoch a nevymožených pohľadávkach k 31.12.2000 (v tis. Sk)

Kraj (krajský súd
a okresné súdy)

Súdne poplatky

Nevymožené pohľadávky

Bratislavský

194 065

75 053

Trnavský

57 210

34 691

Nitrianský

72 052

38 294

Trenčianský

53 699

21 550

Žilinský

86 023

58 892

Banskobystrický

86 695

73 906

Košický

100 541

91 809

Prešovský

67 394

48 826

Najvyšší súd SR

819

-

Spolu súdy SR

718 498

443 021

Súdy Slovenskej republiky odviedli na súdnych poplatkoch v roku 2000 do štátneho rozpočtu 718 498 tis. Sk, ktoré nie sú zahrnuté do príjmov civilnej časti Ministerstva spravodlivosti SR.

Súdy Slovenskej republiky spravujú k 31.12.2000 nedoplatky justičných pohľadávok v sume 443 021 tis. Sk, čo je 141 309 položiek.