PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV
V ROKU 2000

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. veciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva po 1.1.1992

5 007

1 536

30,68

412

8,23

129

2,58

408

8,15

2 522

50,37

 17 567

Pracovné spory

633

377

59,56

27

4,27

52

8,21

49

7,74

128

20,22

 2 267

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

695

193

27,77

91

13,09

55

7,91

149

21,44

207

29,78

 1 959

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

302

125

41,39

44

14,57

18

5,96

13

4,30

102

33,77

 1 991

Spory z užívania bytov

1 547

580

37,49

47

3,04

48

3,10

68

4,39

804

51,97

 5 313

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

304

37

12,17

30

9,87

0

-

49

16,12

188

61,84

 1 090

Spory z vlastníckych vzťahov

819

480

58,61

27

3,29

24

2,93

43

5,25

245

29,91

 5 435

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

5 177

2 219

42,86

266

5,14

99

1,91

316

6,10

2 277

43,98

 17 581

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

1 573

142

9,03

24

1,53

11

0,70

623

39,61

773

49,14

 4 850

Veci správneho súdnictva

81

41

50,62

0

-

0

-

19

23,46

21

25,93

 141

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

1 805

57

3,16

13

0,72

0

-

804

44,54

931

51,58

2 829