K - PRIESKUMNÉ KONANIE ROZHODNUTÍ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY KRAJSKÝMI SÚDMI 

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

na úsekoch

všeob. miestna štátna správa

životné prostredie

školstvo

dane a poplatky

sociálne zabez-
pečenie

politika zamest-
nanosti

bytové hospo-
dárstvo

lesné hospo-
dárstvo

kontrola a
inšpekcia

alkohol. a toxiko-
mánia

správne konanie

BA

152

313

8

64

0

5

98

13

0

0

0

0

0

TT

17

45

21

1

0

22

0

1

0

0

0

0

0

TN

895

2 870

228

1 444

607

258

297

36

0

0

0

0

0

NR

838

839

8

6

0

4

819

1

0

0

0

0

0

ZA

97

108

0

74

0

4

2

0

0

0

3

0

0

BB

81

253

77

10

0

1

12

0

0

0

1

0

124

PO

66

165

42

30

0

42

1

11

0

16

0

0

4

KE

33

42

4

14

0

2

4

10

0

0

3

0

0

SR

2 179

4 635

388

1 643

607

338

1 233

72

0

16

7

0

128