II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len “zbor”), ktorý predstavuje väzenstvo na Slovensku, pokračoval v roku 2000 v plnení úloh vytýčených v plánovacích dokumentoch, ako aj v nadčasovom programovom dokumente – Aktualizovanej Koncepcii väzenstva v Slovenskej republike. Tým je daná kontinuita úsilia o plnenie základného poslania väzenstva, a to na úseku výkonu väzby vytváraním optimálnych podmienok pre prácu orgánov činných v trestnom konaní, na úseku výkonu trestu odňatia slobody napomáhať prostredníctvom resocializácie odsúdených k ich opätovnému začleneniu sa do spoločnosti. Výsledná efektivita činnosti väzenstva je ovplyvňovaná stavom a vývojom kriminality v spoločnosti, ale predovšetkým jeho materiálnym zabezpečením a vytvorenými podmienkami na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

Počet obvinených a odsúdených v roku 2000 mierne stúpol. K 31.12.2000 bolo v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len “ústav”) celkom 6941 osôb, čo je v porovnaní s rovnakým dátumom roka 1999 o 83 osôb viac. V zložení odsúdených podľa ich zaradenia do nápravnovýchovných skupín (ďalej len “NVS”) došlo k miernemu zvýšeniu počtu odsúdených v I.NVS – o 227 osôb, v ostatných NVS bol zaznamenaný len nepatrný pokles. Počet odsúdených žien sa v k uvedenému dátumu zvýšil o 22; zvýšil sa i počet cudzincov, ktorých sa vo väzbe nachádzalo o 24 viac, vo výkone trestu odňatia slobody o 5 viac v porovnaní s počtom v roku 1999. Tým bol dosiahnutý počet 194 cudzincov vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody, čo predstavuje najvyšší počet väznených cudzincov v priebehu uplynulých piatich rokoch. V roku 2000 pokračoval mierne sa znižujúci trend počtu odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody.

Vo vekovom zložení odsúdených nenastali výraznejšie zmeny. Mierne sa zvýšil počet odsúdených vo veku do 21 rokov a počet odsúdených vo veku do 65 rokov.

Vývoj v zložení odsúdených podľa dĺžky uloženého trestu odňatia slobody je v zásade stabilizovaný. V porovnaní s rokom 1999 došlo v roku 2000 k zvýšeniu najmä počtu odsúdených zaradených do I.NVS, ktorým bol uložený trest odňatia slobody v trvaní do 1 roka, do 2 rokov, do 3 rokov a do 5 rokov. Vo výkone trestu je celkom 14 odsúdených na doživotný trest odňatia slobody.

Na vzdelanostnej štruktúre odsúdených sa podieľajú negramotní odsúdení 2,60 %, odsúdení s neúplným vzdelaním 21,85%, odsúdení so základným vzdelaním 35,74%, odsúdení so stredoškolským vzdelaním 31,95%, odsúdení s úplným stredoškolským vzdelaním 7,24% a odsúdení s vysokoškolským vzdelaním 0,62%.

Rozlíšenie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie v porovnaní s rokom 1999 sa zmenilo v tom, že sa mierne zvýšil podiel odsúdených s pracovnou kvalifikáciou a naopak mierne sa znížil podiel odsúdených bez takejto kvalifikácie.

Úlohy na úseku výkonu väzby a výkonu trestu boli orientované na plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, Hlavných úloh Zboru na rok 2000 a ďalších úloh vyplývajúcich z kolégií ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže v oblastiach zabezpečenia funkcie a činnosti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

V oblasti výkonu väzby boli v hodnotenom období úlohy zamerané na skvalitnenie vnútornej bezpečnosti ústavov na výkon väzby a zabezpečenie dôslednej aplikácie príslušných právnych noriem, interných predpisov, ako i odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT).

V oblasti zaobchádzania s odsúdenými boli úlohy orientované najmä na odstraňovanie formalizmu pri stanovovaní a realizácii programov zaobchádzania, prípravu a rozvoj osvetových a vzdelávacích programov pre odsúdených.

V oblasti uplatňovania disciplinárnej praxe voči obvineným, ktorí si neplnili základné povinnosti vyplývajúce z § 18 zákona o výkone väzby bolo uložených celkove 2097 disciplinárnych trestov (pokarhanie 1085, prepadnutie veci 1, samoväzba 1011). Obvinení podali v súvislosti s uložením disciplinárnych trestov 366 sťažností, z čoho bolo 361 neopodstatnených a 5 opodstatnených.

V roku 2000 bolo odsúdeným za porušovanie ustanoveného poriadku a disciplíny, resp. za nedodržanie povinností odsúdených vyplývajúcich zo zákona, uložených celkom 4112 disciplinárnych trestov, čo predstavuje nárast o 318 disciplinárnych trestov v porovnaní s rokom 1999. Odsúdení v 759 prípadoch podali proti uloženému trestu sťažnosť a v 33 prípadoch bola sťažnosť uznaná ako oprávnená. Najčastejším dôvodom pre uznanie sťažnosti ako oprávnenej bolo nedôsledné a nepresné spísanie záznamu o disciplinárnom priestupku.

Zhoršujúca sa skladba odsúdených sa prejavila miernym poklesom vo využívaní inštitútu disciplinárnej odmeny, keď spolu bolo udelených 12 404 disciplinárnych odmien. Vzhľadom na počty zlyhávajúcich odsúdených (6) k celkovému počtu odsúdených, ktorým bolo udelené voľno na opustenie ústavu (1430), možno konštatovať, že výberu pre tento druh disciplinárnej odmeny sa venuje náležitá pozornosť.

Na úseku dispečerskej služby bolo pravidelne zabezpečované umiestňovanie (4373) a premiestňovanie (470) odsúdených, týždenne boli spracovávané prehľady o počtoch a zložení obvinených a odsúdených. Rozhodnuté bolo o 1260 podaniach vo veci žiadostí a sťažností obvinených a odsúdených.

V oblasti psychologických služieb obvineným a odsúdeným bolo spolu realizovaných v rôznom rozsahu 4148 individuálnych intervencií a v strediskách psychologickej a konzultačnej činnosti bolo psychologicky vyšetrených spolu 4352 odsúdených nastupujúcich výkon trestu. Osobitné formy zaobchádzania realizovali príslušníci oddelení výkonu trestu v 6631 prípadoch individuálnymi výchovnými postupmi a skupinové osobitné a liečebno-výchovné postupy v celkom 193 skupinách s priemerným počtom 24 odsúdených.

V rámci sociálnej práce realizovali sociálni pracovníci sociálnu pomoc najmä formou individuálneho a skupinového poradenstva. Zo strany odsúdených sa výrazne zvýšil záujem o oblasť dôchodkového zabezpečenia. Starobný dôchodok poberalo v roku 2000 celkove 33 odsúdených, plný invalidný dôchodok 71 odsúdených, čiastočný invalidný dôchodok 77 odsúdených a 6 odsúdených žien poberalo vdovský dôchodok. Sociálni pracovníci začali konať vo vybavovaní dôchodkov odsúdených v 160 prípadoch.

Na úspešné dovŕšenie resocializácie bol odsúdeným zabezpečovaný prechod do postpenitenciárnej starostlivosti. Zamestnanie bolo zabezpečené v 17 prípadoch, ubytovanie umiestnením do azylového domu v 121 prípadoch a do zariadení sociálnych služieb sa realizovalo u 27 odsúdených. Pomoc pri vybavovaní dokladov sa poskytla 482 odsúdeným a v 174 prípadoch bola sprostredkovaná návšteva sociálneho pracovníka štátnej správy v ústavoch zboru.

Pri prepustení z výkonu trestu bola vyplatená jednorazová finančná výpomoc 664 odsúdeným v celkovej sume 88 859,- Sk, sociálne vreckové sa realizovalo celkove v 16 754 prípadoch v sume 1 059 759,- Sk.

Duchovná starostlivosť bola obvineným a odsúdeným poskytovaná v zmysle § 48 zákona o výkone trestu odňatia slobody jedenástimi registrovanými cirkvami a tromi náboženskými spoločnosťami. Pre obvinených a odsúdených sa v jednotlivých ústavoch uskutočňovali mimo pravidelných bohoslužieb, biblických hodín a náboženských rozhovorov aj rôzne sprievodné akcie v súlade s Plánom slávenia Svätého roku 2000 vo väzniciach Slovenskej republiky.

Na úseku zdravotníckej služby ostáva v priebehu hodnoteného obdobia aktualizovala interné normy upravujúce zabezpečenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v podmienkach zboru, ktoré boli vydané pred rokom 1990. Vydané boli predovšetkým normy upravujúce liečebno-preventívnu a posudkovú starostlivosť poskytovanú osobám vo výkone väzby a výkone trestu a normy upravujúce zabezpečenie zdravotnej starostlivosti príslušníkom a občianskym zamestnancom zboru.

Udržať dobrý štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti si vyžiadalo maximálne úsilie zainteresovaných pracovníkov, aj keď sa v porovnaní s rokom 1999 zlepšila situácia v obsadení systemizovaných lekárskych miest. K 31. 12. 2000 neboli obsadené 2 miesta praktických lekárov a jedno miesto psychiatra.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo k podstatnej zmene zdravotného stavu príslušníkov. V hodnotenom období, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížilo priemerné percento dočasnej neschopnosti k výkonu služby, ako aj priemerná dĺžka trvania a počet dní neschopnosti. Najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti boli choroby dýchacej sústavy. K výraznejšej zmene došlo u chorôb obehovej sústavy, ktorých počet, ako aj dĺžka trvania pracovnej neschopnosti za znížili. Služobné úrazy si vyžiadali zvýšenie počtu dní pracovnej neschopnosti a zvýšil sa počet mimoslužobných úrazov, s následným zvýšením počtu dní pracovnej neschopnosti.

Na úseku zdravotnej starostlivosti o obvinených a odsúdených v ústavoch zboru konštatujeme, že vo všeobecných ambulanciách sa zvýšil počet vyšetrených a ošetrených o 9587 osôb. Počet vyšetrených a ošetrených v stomatologických ambulanciách sa znížil o 1819 osôb a znížil sa aj počet výkonov o 4376.

Na úseku zamestnávania odsúdených a obvinených, vo výrobe a odbyte boli všetky činnosti v roku 2000 zabezpečované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zboru vzťahujúcimi sa na túto oblasť. Na podporu a riešenie otázok zamestnávania odsúdených boli vypracované “Ponukový katalóg a Prezentačný katalóg výrobkov stredísk VH zboru”, ktoré poskytujú všetkým záujemcom systémové informácie o možnostiach a podmienkach spolupráce pri zamestnávaní odsúdených. Zároveň slúžia na propagáciu vlastnej výroby stredísk VH. S prezentačným katalógom je možné sa oboznámiť na internetovej stránke MS SR, časť ZVJS na adrese www.justice.gov.sk

V roku 2000 bol celkový priemerný počet obvinených a odsúdených vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody 7077 osôb, čo je nárast oproti roku 1999 o 269 väzňov. Z uvedeného počtu do evidencie zamestnanosti bolo zahrnutých 4261 osôb (60,2 %). Zostávajúcich 2816 osôb predstavovali obvinení (1932 osôb- 27,3 %) a odsúdení (884 osôb-12,5 %), ktorí zo zdravotných, vekových, bezpečnostných a iných dôvodov nie sú zaraďovaní do evidencie zamestnanosti.

Z celkového priemerného počtu 4261 odsúdených zahrnutých do evidencie zamestnanosti bolo zaradených do práce 2475 odsúdených, čo predstavuje 58,08 % zamestnanosť. Ďalej bolo zaradených do práce priemerne 6 obvinených, čím sa dosiahla celková zamestnanosť 58,23 %. Zaraďovanie odsúdených a v ojedinelých prípadoch i obvinených do práce sa vykonávalo v dvoch formách:

Priemerná mesačná odmena odsúdených zaradených do práce v hodnotenom období bola celkom 2506,- Sk, z toho vo vnútorných prevádzkach ústavov 3197,-Sk a vo VH ústavov zboru 2211,- Sk.