PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV
V ROKU 2000

TRNAVSKÝ KRAJ

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. veciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva po 1.1.1992

2 057

662

32,18

161

7,83

38

1,85

66

3,21

1 130

54,93

 4 824

Pracovné spory

193

73

37,82

13

6,74

2

1,04

15

7,77

90

46,63

 354

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

339

129

38,05

38

11,21

27

7,96

28

8,26

117

34,51

 664

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

829

343

41,37

93

11,22

22

2,65

35

4,22

336

40,53

2 135

Spory z užívania bytov

689

205

29,75

26

3,77

6

0,87

42

6,09

410

59,51

1 334

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

Spory z vlastníckych vzťahov

449

167

37,19

9

2,00

15

3,34

26

5,79

232

51,67

 1 337

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

2 679

1 317

49,16

144

5,37

31

1,16

124

4,63

1 063

39,68

 5 105

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

551

87

15,79

4

0,73

0

-

186

33,76

274

49,73

1 438

Veci správneho súdnictva

17

8

47,06

0

-

0

-

0

-

9

52,94

 45

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

701

5

0,71

0

-

0

-

265

37,80

431

61,48

1 025