PREHĽAD O POČTE NEREALIZOVANÝCH PAL A PTL A DÔVODOCH NEREALIZÁCIE
K 31. 12. 2000
 

Kraj

Nereali-
zované
ochranné
liečenie
spolu

Z toho

PAL*

PTL**

spolu

dôvod

spolu

dôvod

nedostatok
kapacít

neznámy pobyt

iný

nedostatok
kapacít

neznámy pobyt

iný

BA

564

39

7

8

24

513

204

100

209

TT

112

50

8

23

19

60

34

5

21

TN

43

24

-

-

24

14

12

-

2

NR

76

51

1

1

49

18

1

-

17

ZA

23

13

4

-

9

2

-

-

2

BB

82

49

-

4

45

19

2

-

17

PO

50

33

3

3

27

4

1

3

-

KE

73

42

4

8

30

16

6

3

7

SR

1 023

301

27

47

227

646

260

111

275

* protialkoholické liečenie

** protitoxikomanické liečenie