PREHĽAD O ODSÚDENÝCH, OD POTRESTANIA KTORÝCH SÚD UPUSTIL V ROKU 2000

(OKRESNÉ A KRAJSKÉ SÚDY) 

Kraj

Počet odsú-
dených spolu

Osoby, od potrestania ktorých súd upustil

spolu

z toho

počet

podiel z odsúd. celkom

mladistvých

žien

Rómov

počet

podiel z počtu upust.

počet

podiel z počtu upust.

počet

podiel z počtu upust.

BA

2 161

57

2,6

22

38,6

8

14,0

2

3,5

TT

1 779

13

0,7

9

69,2

1

7,7

2

15,4

TN

1 931

47

2,4

25

53,2

1

2,1

2

4,3

NR

2 589

49

1,9

34

69,4

2

4,1

1

2,0

ZA

2 594

56

2,2

36

64,3

5

8,9

3

5,4

BB

3 414

79

2,3

64

81,0

4

5,1

36

45,6

PO

3 415

257

7,5

161

62,3

15

5,8

44

17,1

KE

4 480

214

4,8

128

59,8

12

5,6

41

19,2

SR

22 363

772

3,5

479

62,0

48

6,2

131

17,0