Vysvetlivky:

1. Na účely štatistickej ročenky používame označenie ”občianskoprávna agenda” pre všetky veci zapísané v registroch C, Cb, S a věci starostlivosti o maloletých zapísané v zozname vecí PaN c, v zoznamoch Ro, Rob a v registroch E a Ncu.

2. V rámci občianskoprávnej agendy z hľadiska štatistiky o právoplatných výsledkoch súdneho konania rozlišujeme:

1. občianskoprávne veci (vrátane veci obchodného a správneho súdnictva)

2. veci obchodného registra

3. veci starostlivosti o maloletých

4. rozvody

3. Do občianskoprávnych vecí počítame veci registra C vedeného na okresných i krajských súdoch, okrem vecí určenia a zapretia otcovstva, rozvodov a vyhlásenia manželstva za neplatné, veci obchodného súdn ictva zapísané v registri Cb a správneho súdnictva zapísané v registri S.

4. Veci obchodného registra - prehľad o agende obchodného registra

5. Veci starostlivosti o maloletých predstavujú veci maloletých zapísané do zoznamu vecí PaNc a veci určenia a zapretia otcovstva, ako aj úpravy práv a povinností rodičov voči maloletým deťom, o ktorých súd rozhodol v konaní o rozvode manželstva rodičov

6. Vybavenou vecou na účely štatistického výkazníctva o stave a pohybe občianskoprávnej agendy je taká vec zapísaná v registri C alebo v zozname vecí PaNc, v ktorej bolo vynesené rozhodnutie vo veci samej (rozsudok) alebo uznesenie o vybavení iným spôsobom (napr. zastavením konania po späťvzatí návrhu, postúpením orgánu štátnej správy, inému orgánu a pod.), ktoré je p redmetom zápisu do štatistického listu C alebo O a štatistický list bol vyhotovený a odoslaný. Za vybavenú sa považuje aj vec C alebo PaNc vybavená spôsobom, o ktorom sa po právoplatnosti nevyhotovuje štatistický list, ale je konečné, (napr. postúpenie in ému súdu, zastavenie pre nezaplatenie súdneho poplatku a pod.)

7. V prehľadoch o výsledkoch konania občianskoprávnej agendy sú údaje tak, ako v predchádzajúcich rokoch o vybavených veciach, t.j. tých, v ktorých bol príslušný štatistický list (C, O alebo Hl ásenie o rozvode) strojovo spracovaný.