PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV
V ROKU 2000

KOŠICKÝ KRAJ

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. veciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva po 1.1.1992

5 482

1 738

31,70

645

11,76

73

1,33

327

5,96

2 699

49,23

 7 799

Pracovné spory

910

370

40,66

81

8,90

50

5,49

77

8,46

332

36,48

 1 243

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

600

178

29,67

51

8,50

45

7,50

105

17,50

221

36,83

 774

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

936

251

26,82

78

8,33

28

2,99

67

7,16

512

54,70

 1 367

Spory z užívania bytov

2 452

607

24,76

86

3,51

66

2,69

90

3,67

1 603

65,37

 3 538

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

296

55

18,58

23

7,77

1

0,34

43

14,53

174

58,78

 625

Spory z vlastníckych vzťahov

1 057

418

39,55

44

4,16

35

3,31

80

7,57

480

45,41

 3 238

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

6 525

2 135

32,72

587

8,99

122

1,87

339

5,19

3 342

51,22

 11 511

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

1 612

191

11,85

28

1,74

16

0,99

438

27,17

939

58,25

 2 919

Veci správneho súdnictva

33

6

16,66

0

-

0

-

5

13,89

22

66,66

 33

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

1 321

27

2,04

1

0,08

0

-

441

33,38

852

64,50

1 384