PREHĽAD O RÝCHLOSTI KONANIA VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH V ROKU 2000

Druh práva

Počet vybav. vecí +

Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo

Priemer
v mes.

do 1 mesiaca od 1 do 3 mes. od 3 do 6 mes. od 6 mes. do 1 roka od 1 do 2 rokov viac ako
2 roky

Výchova a výchovné opatrenia

17 173

905

5 227

4 746

3 705

1 996

594

6,83

Práva a povinnosti rodičov § 44 Zákona o rodine

24

0

10

7

3

3

1

5,95

Styk rodičov s maloletými deťmi

1 122

65

281

296

248

168

64

8,10

Zrušiteľné osvojenie

49

2

18

16

11

2

0

4,88

Nezrušiteľné osvojenie

519

39

185

137

100

45

13

5,72

Výživné

10 012

535

2 875

2 579

2 225

1 328

470

7,54

Určenie a zapretie otcovstva

749

23

158

163

162

134

109

14,28

Schválenie dôležitých úkonov za malotetého

3 594

416

1 601

866

463

197

51

4,38

Povolenie uzavrieť manželstvo

331

104

152

42

20

8

5

2,90

Meno a priezvisko ma-loletého

330

10

80

89

90

48

13

7,91

Spolu

33 903

2 099

10 587

8 941

7 027

3 929

1 320

6,94

+ Bez vecí s medzinárodným prvkom