I. Trestná agenda

 

 

Vysvetlivky:

  1. V prehľadoch je trestná činnosť označená paragrafmi, pod ktorými sa uvádzajú príslušné skutkové podstaty v Trestnom zákone č. 140/1961 Zb. v znení noviel (do roku 1990 aj skutkové podstaty podľa Zákona o prečinoch č. 150/1969 Zb. v znení noviel).
  2. Vybavenou trestnou vecou pre účely štatistického výkazníctva o stave a pohybe trestnej agendy je vec týkajúca sa trestného činu, v ktorej bolo vynesené rozhodnutie vo veci samej (rozsudok) alebo uznesenie o vybavení iným spôsobom (zastavením, postúpením veci správnemu orgánu a pod.), ktoré je predmetom zápisu do štatistického listu T a tento štatistický list bol vyhotovený a zaslaný. Za vybavenú sa považuje aj vec vybavená iným spôsobom o ktorom sa síce nevyhotovuje štatistický list T, ale je konečné, napr. vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie, postúpenie veci inému súdu, podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 307 Tr.por. Rovnako sa zisťujú údaje o osobách, ktorých sa týkali trestné veci, resp. o osobách odsúdených v trestnom konaní.
  3. V údajoch o odvolacej agende (To) nie sú započítané údaje o sťažnostiach.
  4. Pod pojmom index odsúdených osôb (Io) rozumieme podiel počtu právoplatne odsúdených páchateľov (O) z celkového počtu trestne zodpovedných osôb (T), t. j. osôb starších ako 15 rokov, prepočítaných na 10 000 obyvateľov podľa vzorca Io = O/T x 10 000.
  5. Súčet jednotlivých druhov uložených trestov (ich podiel) je nižší ako počet odsúdených osôb (resp. 100%) pretože odsúdenými sa rozumejú aj osoby, ktoré súd uznal vinnými zo spáchania trestného činu, ale upustil od ich potrestania.
  6. V celkovom počte odsúdených osôb sa uvádzajú všetci páchatelia, ktorí boli právoplatne uznaní za vinných resp. boli odsúdení okresnými a krajskými súdmi, pokiaľ krajské súdy konali ako súdy prvého stupňa.