PREHĽAD O POČTE VYBRANÝCH NÁROKOV V NIEKTORÝCH DRUHOCH SPOROV V ROKU 2000

A - OBCHODNÉ SPORY ( podľa Hospodárskeho zákonníka účinného do 31.12.1991 )

Kraj

Počet

Vybrané nároky

vecí

nárokov

spory s medzi-
nár. prvkom

vnútorné spory

vonkajšie spory

neoprávnené konanie

ostatné konštit.
a deklar. rozhod. súdu

o vznik a trvanie

súvisiace s ich zmenou, zánikom, zrušením

všeobecné

zodpoved-
nostné

obchod. meno

nekalá súťaž

zákaz konkurencie

ost. príp. poškodzov. záujmov

BA

707

1 043

0

0

0

1 040

2

0

0

1

0

0

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZA

6

13

1

11

0

1

0

0

0

0

0

0

BB

304

1 090

0

0

0

549

541

0

0

0

0

0

PO

17

47

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

KE

296

625

0

3

0

579

43

0

0

0

0

0

SR

1 330

2 818

1

14

0

2 216

586

0

0

1

0

0