PREHźAD O AGENDE VÝKONU ROZHODNUTIA V ROKU 2000

Kraj

Počet vybavených návrhov na výkon rozhodnutia
( Reg.E )

Počet návrhov
na výkon rozhod.
o výchove malol.
(§ 272,
273 Osp)

Spolu

z toho

zrážky zo mzdy

prikáz. pohžad.

predaj

vypra-
tanie

iné

spolu

z nich na
výž. detí

hnutež.

nehnut.

BA

9 269

4 879

357

1 928

2 039

6

29

388

5

TT

4 905

2 172

266

484

1 763

5

5

476

2

TN

4 874

2 519

473

767

1 471

6

6

105

10

NR

5 360

2 303

449

855

1 851

18

26

307

77

ZA

5 086

2 345

330

780

1 888

3

10

60

3

BB

8 283

3 113

499

957

4 111

18

21

63

23

PO

3 608

1 850

357

1 074

539

5

7

133

3

KE

4 823

1 939

263

1 659

1 084

3

4

134

2

SR

46 208

21 120

2 994

8 504

14 746

64

108

1 666

125