B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2000

Trestná a občianskoprávna agenda

Okresné súdy

V roku 2000 bolo v agende T okresným súdom Slovenskej republiky oproti stavu v roku 1999 doručených o 291 vecí viac. Vybavených vecí v tejto agende v roku 2000 bolo o 3 veci menej. V roku 2000 v agende C okresným súdom SR oproti stavu v roku 1999 bolo doručených o 21 151 vecí menej, vybavených vecí oproti minulému roku bolo o 6 615 vecí menej. V agende Cb klesol nápad o 5 247 vecí, ale vybavených bolo o 556 vecí viac. V agende S bolo doručených oproti minulému roku o 23 návrhov viac a vybavených o 5 návrhov menej. V agende PaNc klesol nápad o 2 959 vecí a oproti roku 1999 bolo vybavených o 1 184 vecí menej. Celkovo bolo v roku 2000 na okresné súdy oproti stavu v roku 1999 v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov, doručených o 28 422 vecí menej. Súdy oproti roku 1999 vybavili celkovo o 14 844 vecí menej.

Krajské súdy

Na krajské súdy v SR v roku 2000 v agende C došlo o 46 vecí menej, súdy vybavili o 14 vecí menej. V agende Cb bolo súdom doručených o 818 vecí menej a súdy vybavili o 2 918 vecí menej. V agende Co stúpol nápad o 95 a vybavených bolo o 85 vecí menej. V agende Cob stúpol počet došlých vecí o 473 a vybavených bolo o 438 vecí viac. Celkovo bolo v roku 2000 na krajské súdy v Slovenskej republike v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov, doručených o 492 návrhov viac a súdy vybavili oproti minulému roku o 1 192 vecí menej.

Súdni exekútori a exekučná činnosť

V exekučnej agende Er, ktorú vybavujú súdy v súlade s ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, bolo na súdy v Slovenskej republike v roku 2000 doručených celkovo 194 207 žiadostí o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Uvedeným počtom doručených žiadostí bol oproti minulému roku zaznamenaný nárast návrhov o 28 080. Súdy v roku 2000 vybavili v súvislosti so žiadosťami exekútorov o vydanie poverenia o 29 852 vecí viac a oproti minulému roku bolo vydaných o 29 542 poverení viac.

Exekútori v Slovenskej republike vybavili v roku 2000 celkovo o 14 679 vecí viac ako v minulom roku. Celkovo bolo vybavených 60 036 exekúcií. Vrátením poverenia po skončení exekučného konania bolo oproti minulému roku skončených o 9 984 vecí viac. Nevybavených exekúcií ku koncu roka 2000 bolo 424 270, čo je o 123 612 vecí viac ako na konci minulého roka.