PREHĽAD O RÝCHLOSTI KONANIA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH V ROKU 2000

Druh sporu

Počet vybavených vecí +

Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo

Priemer v mes.

do 1 mesiaca

od 1 do 3 mesiacov

od 3 do 6 mesiacov

od 6 mes. do 1 roku

od 1 do 2 rokov

viac ako 2 roky

Obchodné spory podľa práva od 1.1.1992

30 836

712

5 156

5 805

6 971

6 046

6 146

15,58

Pracovné spory

4 152

35

570

894

1 041

748

864

15,70

Vybavené druhy sporov podľa Zákona o rodine

4 208

142

1 082

1 158

978

555

293

8,64

Spory o náhradu škody podľa
Obč. zákonníka

3 774

66

721

834

836

708

609

13,24

Spory z užívania bytov

12 074

205

2 169

2 729

2 896

2 383

1 692

12,19

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

943

2

37

47

56

47

754

60,40

Spory z vlastníckych vzťahov

5 914

210

1 051

1 133

1 129

1 023

1 368

17,02

Spory z ostatných práv
upravených Obč. zákonníkom

50 278

843

9 697

13 528

12 804

7 741

5 665

10,58

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

8 233

157

2 296

2 085

1 743

1 013

939

11,07

Veci správneho súdnictva

2 154

68

885

390

470

227

114

7,27

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

6 867

59

2 660

1 429

1 918

439

362

8,94

Spolu

122 566

2 440

23 664

28 603

28 924

20 491

18 444

12,86

+ bez vecí s medzinárodným prvkom