3. Veci starostlivosti o maloletých

V rámci vybavovania agendy PaNC – starostlivosti o maloletých, súdy Slovenskej republiky rozhodovali o nárokoch maloletých a právnych vzťahoch s tým súvisiacich, zahrnutých do nasledovných skupín:

  1. Výchova maloletých a výchovné opatrenia

  2. Práva a povinnosti rodičov

  3. Styk rodičov s maloletými deťmi

  4. Osvojenie zrušiteľné

  5. Osvojenie nezrušiteľné

  6. Výživné

  7. Určenie a zapretie otcovstva

  8. Schválenie dôležitých úkonov za maloletého

  9. Povolenie uzavrieť manželstvo maloletým

  10. Určenie mena a priezviska maloletého

V roku 2000 súdy vybavili 34 092 vecí starostlivosti o maloletých. V porovnaní s rokom 1999, v ktorom vybavili 34 443 vecí, došlo k zníženiu počtu vybavených vecí o 351, čo predstavuje 1,02 %. V porovnaní so stavom v roku 1996 nastal tiež pokles vybavených vecí o 2 162 vecí, čo predstavuje 5,96 %.

Vybavené veci v počte 34 092 sa týkali 70 210 práv, o 250 práv menej ako v roku 1999.

Najrozsiahlejšou skupinou z počtu vybavených vecí boli v roku 2000 tak, ako v predchádzajúcich rokoch, veci týkajúce sa výchovy maloletých a výchovné opatrenia, spolu v počte 17 281 (50,68 % z celkového počtu vybavených vecí), v ktorých súdy rozhodli o 25 069 právach.

Z uvedeného počtu vybavených vecí týkajúcich sa výchovy maloletých a výchovných opatrení išlo napríklad o 765 prípadov zverenia dieťaťa do výchovy inej osoby, 407 prípadov zverenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti (o 52 prípadov menej ako v roku 1999), 297 prípadov nariadenia ústavnej výchovy ( v 173 prípadoch bola nariadená ústavná výchova do 15 rokov a v 124 prípadoch nad 15 rokov veku) a v 174 prípadoch bola ústavná výchova predĺžená po dosiahnutí plnoletosti.

Druhou najpočetnejšou skupinou, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, boli veci výživného, a to počtom 10 060, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o 34 972 právach. Skupina výživného predstavuje 29,50 % z celkového počtu rozhodnutých vecí, o 1,29 % menej ako v roku 1999. Priemerná výška výživného v roku 2000 bola 1 213 Sk mesačne (v roku 1999 1 152 Sk), pričom v obvode Krajského súdu v Bratislave bola 1 648 Sk a v obvode Krajského súdu v Košiciach 877 Sk.

Počtom rozhodnutých vecí nasleduje schválenie dôležitých úkonov za maloletého s 3 599 vecami a 4 740 právami. V porovnaní s rokom 1999 došlo k nárastu rozhodnutých vecí o 22, ale k poklesu práv o 296.

Konanie vo veciach starostlivosti o maloletých trvalo v roku 2000 v priemere 6,94 mesiaca (nie sú v tom zahrnuté veci s medzinárodným prvkom, v ktorom konanie z objektívnych dôvodov trvá dlhšie), v roku 1999 priemerná dĺžka bola 6,30 mesiaca. V priemere najdlhšie konali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Bratislave – 10,65 mesiaca. Najlepšie výsledky v rýchlosti konania mali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici – 4,22 mesiaca.

V roku 2000 najkratšie trvalo konanie o povolenie uzavrieť manželstvo maloletým, priemerne 2,90 mesiaca (v roku 1999 – 3,29 mesiaca).