B - OBCHODNÉ SPORY ( podľa Obchodného zákonníka účinného po 1. 1. 1992 )

Kraj

Počet

Vybrané nároky

spory s medzinár. prvkom

vnútorné spory

vonkajšie spory

neoprávnené konanie

ostatné konštit.a deklar. rozhod. súdu

vecí

nárokov

o vznik a trvanie

súvisiace s ich zmenou, zánikom, zrušením

všeobecné

zodpo-
vednostné

obchod.
meno

nekalá súťaž

zákaz konku-
rencie

ostat. prípady poško- dzovania záujmov

BA

8 027

11 986

0

0

1

10 555

1 176

0

0

0

0

0

TT

2 057

4 824

0

17

53

4 268

471

0

1

0

1

1

TN

2 340

8 720

88

149

1

7 738

659

0

0

0

0

30

NR

2 548

4 661

0

7

3

4 038

607

0

0

0

0

0

ZA

3 215

3 692

2

10

6

2 943

692

1

0

0

0

21

BB

5 007

17 567

0

78

78

16 263

991

8

0

25

9

0

PO

3 228

6 897

0

21

8

6 466

333

0

15

0

0

7

KE

5 482

7 799

0

68

96

6 417

1 197

1

6

0

0

1

SR

31 904

66 146

90

350

246

58 688

6 126

10

22

25

10

60