PREHĽAD O POČTE VYBAVENÝCH OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ A POČET NÁROKOV V  TÝCHTO VECIACH V ROKU 2000

Druh sporu

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

SR

Počet

vecí

nárokov

vecí

nárokov

vecí

nárokov

vecí

nárokov

vecí

nárokov

Ob chodné spory podľa práva od 1.1.1992

8 027

11 986

2 057

4 824

2 340

8 720

2 548

4 661

32 004

66 146

Pracovné spory

683

1 064

193

354

472

1 781

282

503

4 161

9 058

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

348

441

339

664

661

2 522

528

1 157

4 221

9 012

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

299

506

829

2 135

146

940

260

517

3 791

9 378

Spory z užívania bytov

2 643

4 252

689

1 334

931

3 378

1 329

3 366

12 086

26 694

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

707

1 043

0

0

0

0

0

0

1 330

2 818

Spory z vlastníckych vzťahov

822

2 033

449

1 337

345

2 008

652

1 614

5 934

23 219

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

17 127

22 653

2 679

5 105

4 008

15 255

4 240

11 520

50 349

103 373

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

1 659

2 484

551

1 438

384

1 342

475

699

8 376

17 483

Veci správneho súdnictva

153

314

17

45

895

2 870

838

839

2 182

4 517

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

706

745

701

1 025

140

140

254

254

6 867

8 813

Spolu

32 468

46 776

7 803

17 236

10 182

38 816

11 152

24 876

12 443

271 698