PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV
V ROKU 2000

TRENČIANSKY KRAJ

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. veciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva po 1.1.1992

2 340

716

30,60

83

3,55

43

1,84

107

4,57

1 391

59,44

 8 720

Pracovné spory

472

166

35,17

47

9,96

50

10,59

66

13,98

143

30,29

1 781 

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

661

154

23,30

110

16,64

51

7,72

138

20,88

208

31,47

 2 522

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

146

38

26,03

24

16,44

12

8,22

24

16,44

48

32,88

940 

Spory z užívania bytov

931

255

27,39

30

3,22

24

2,58

20

2,15

602

64,66

3 378 

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Spory z vlastníckych vzťahov

345

144

41,74

12

3,48

12

3,48

35

10,14

142

41,16

2 008 

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

4 008

1 390

34,68

340

8,48

35

0,87

382

9,53

1 861

46,43

15 255 

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

384

102

26,56

2

0,52

12

3,13

33

8,59

235

61,20

1 342

Veci správneho súdnictva

895

23

2,57

0

-

0

-

164

18,32

708

79,11

 2 870

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

140

12

8,57

0

-

0

-

96

68,57

32

22,86

140