PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV
V ROKU 2000

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. veciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva po 1.1.1992

8 027

2 247

27,99

676

8,42

106

1,32

381

4,75

4 617

57,52

11 986 

Pracovné spory

683

216

31,63

34

4,98

26

3,81

84

12,29

323

47,29

1 064 

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

348

98

28,16

38

10,92

27

7,76

16

4,59

169

48,56

441 

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

299

85

28,43

30

10,03

8

2,67

45

15,05

131

43,81

506 

Spory z užívania bytov

2 643

679

25,69

131

4,96

44

1,66

169

6,39

1 620

61,29

4 252 

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

707

125

17,68

29

4,10

2

0,28

50

7,07

501

70,86

1 043 

Spory z vlastníckych vzťahov

822

243

29,56

14

1,70

13

1,58

83

10,09

469

57,06

 2 033

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

17 127

13 509

78,87

277

1,62

161

0,94

237

1,38

2 943

17,18

22 653 

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

1 659

114

6,87

8

0,48

4

0,24

551

33,21

982

59,19

 2 484

Veci správneho súdnictva

153

27

17,65

0

-

0

-

14

9,15

112

73,20

 314

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

706

21

2,97

0

-

0

-

192

27,19

493

69,83

745