Cena Karola Planka za rok 2012

 V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„Cenu Karola Planka za rok 2012“
 

JUDr. Bystríkovi ŠRAMELOVI, PhD.

  
Cenu slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR, JUDr. Tomáš Borec, dňa 16. apríla 2013.
  
       
Redakčná rada