Zverejňovanie projektov premien a oznámení o zmene právnej formy v Obchodnom vestníku

V súvislosti s prijatím zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2023 Z. z.“) dochádza od 1.3.2024 k zmene spôsobu zverejňovania údajov týkajúcich sa projektov premien, projektov cezhraničných premien, projektov cezhraničných zmien právnej formy a oznámení o zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev so sídlom v Slovenskej republike.

Zverejňovanie návrhu projektu premeny/cezhraničnej premeny/cezhraničnej zmeny právnej formy

Oznámenie o uložení návrhu projektu premeny, cezhraničnej premeny alebo cezhraničnej zmeny právnej formy do zbierky listín musí byť zverejnené v Obchodnom vestníku najmenej jeden mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o jeho schválení.

Túto povinnosť môže zúčastnená spoločnosť splniť aj zverejnením návrhu projektu premeny, cezhraničnej premeny alebo cezhraničnej zmeny právnej formy v Obchodnom vestníku.

Najneskôr do podania návrhu na zápis premeny alebo zmeny právnej formy do obchodného registra môžu spoločníci zrušiť rozhodnutie o schválení návrhu projektu premeny alebo zmeny právnej formy. Oznámenie o zrušení schváleného projektu musí byť zverejnené do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zrušení schváleného projektu premeny alebo zmeny právnej formy.

Zoznam služieb pre projekty premien:

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o projekt premeny/cezhraničnej premeny/cezhraničnej zmeny právnej formy

Služba slúži pre právnické osoby, ktoré ukladajú návrh Zmluvy o premene/cezhraničnej premene /cezhraničnej zmene právnej formy do Zbierky listín a zverejňujú o tom oznámenie podľa zákona č. 309/2023 Z. z. Na základe oznámenia doručeného Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Na použitie služby nie je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Na zverejnenie údajov týkajúcich sa návrh projektu premeny/cezhraničnej premeny/cezhraničnej zmeny právnej formy budete potrebovať údaje o spoločnosti, ktorá sa zúčastňuje premeny/cezhraničnej premeny/cezhraničnej zmeny právnej formy. Je potrebné uviesť obchodné meno, sídlo, IČO každej zúčastnenej spoločnosti s označením, či ide napr. o zanikajúcu, rozdeľovanú, nástupnícku spoločnosť alebo o právneho nástupcu – primerane podľa projektu premeny/cezhraničnej premeny/cezhraničnej zmeny právnej formy. Údaje možno vložiť ako text vo formáte Word alebo vložiť ako prílohu vo formáte PDF. Ak sa v návrhu projektu uvádza rodné číslo fyzickej osoby, toto musí byť pred vložením anonymizované.

Kliknutím na tlačidlo „Začať“ budete presmerovaný na portál Obchodného vestníka. Po prihlásení sa Vám zobrazí formulár pre vyplnenie údajov.

Vyplnenie údajov vám zaberie približne 20 minút.

Údaje sa zverejňujú bezodplatne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia.

Začať

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o zrušenie schváleného projektu premeny/zmeny právnej formy

Služba slúži pre právnické osoby, ktoré uložili návrh Zmluvy o premene/cezhraničnej premene /cezhraničnej zmene právnej formy do Zbierky listín a rozhodli sa návrh zrušiť a zverejňujú o tom oznámenie podľa zákona č. 309/2023 Z. z. Na základe oznámenia doručeného Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Na použitie služby nie je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Na zverejnenie údajov týkajúcich sa rozhodnutia o zrušení návrhu projektu premeny/cezhraničnej premeny/cezhraničnej zmeny právnej formy budete potrebovať údaje o spoločnosti, ktorá sa mala zúčastniť premeny/cezhraničnej premeny/cezhraničnej zmeny právnej formy. V prípade, že oznamujete, že rozhodnutie o zrušení schváleného projektu premeny/zmeny právnej formy podľa zákona č. 309/2023 Z. z., bolo uložené do zbierky listín príslušného obchodného registra, nie je potrebné prikladať žiadne prílohy. V prípade, že zverejňujete rozhodnutie o zrušení schváleného projektu premeny/zmeny právnej formy podľa zákona č. 309/2023 Z. z., je potrebné vložiť text rozhodnutia vo formáte Word alebo ho priložiť ako prílohu vo formáte PDF. Ak sa v rozhodnutí uvádza rodné číslo fyzickej osoby, toto musí byť pred vložením anonymizované.

Údaje o zrušení schváleného projektu musia byť zverejnené do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zrušení schváleného projektu premeny alebo zmeny právnej formy.

Kliknutím na tlačidlo „Začať“ budete presmerovaný na portál Obchodného vestníka. Po prihlásení sa Vám zobrazí formulár pre vyplnenie údajov.

Vyplnenie údajov vám zaberie približne 20 minút.

Údaje sa zverejňujú bezodplatne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia.

Začať

Pôvodné služby k premenám spoločností (platné do 29.2.2024)

  • Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia do Zbierky listín
  • Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí do Zbierky listín
  • Zverejnenie návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia/Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí

Na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti sa použijú predpisy účinné do 29. februára 2024, ak bol návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred 1. marcom 2024 a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný do 30. júna 2024.

Na cezhraničné zlúčenie a cezhraničné splynutie spoločnosti sa použijú predpisy účinné do 29. februára 2024, ak bol návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred 1. marcom 2024 a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný do 30. júna 2024.

Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vyžaduje rozhodnutie príslušného orgánu, predlžuje sa lehota na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra o dobu počas rozhodovania príslušného orgánu, najviac však o šesť mesiacov.

Oznámenia o zmene právnej formy

Služba slúži pre právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré menia právnu formu a rozhodnutie o zmene právnej formy bolo prijaté po 1. marci 2024 podľa zákona č. 309/2023 Z. z.

V platnosti zostávajú aj pôvodné služby pre zmenu právnej formy spoločnosti, ktorých rozhodnutie o zmene právnej formy bolo prijaté pred 1. marcom 2024 a návrh na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra bol podaný do 30. júna 2024. V tomto prípade sa použijú predpisy účinné do 29. februára 2024 (Obchodný zákonník).

Štatutárny orgán spoločnosti je povinný zmenu právnej formy oznámiť do 30 dní od účinnosti zmeny právnej formy známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred dňom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej formy, a zverejniť ju v Obchodnom vestníku dvakrát za sebou najmenej s odstupom 30 dní spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili svoje pohľadávky, ktoré majú voči spoločnosti a ktoré neboli oprávneným ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny právnej formy voči tretím osobám splatné.

Zoznam služieb pre zverejnenie oznámení o zmene právnej formy podľa zákona č. 309/2023 Z. z.:

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o oznámenie o zmene právnej formy – podľa zákona č. 309/2023 Z. z.

Služba slúži pre právnické osoby, ktoré menia právnu formu podľa zákona č. 309/2023 Z. z. a rozhodnutie o zmene právnej formy bolo prijaté po 1. marci 2024. Na základe oznámenia doručeného Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Na použitie služby nie je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Na zverejnenie oznámenia o zmene právnej formy podľa zákona č. 309/2023 Z. z. budete potrebovať údaje o štatutárnom orgáne spoločnosti, údaje o spoločnosti pred a po zmene právnej formy, údaje o pôvodnej právnej forme, údaje o základnom imaní spoločnosti a údaje pre prihlásenie pohľadávok veriteľov spoločnosti, ak tieto neboli splatné ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny právnej formy. K zverejneniu oznámenia nie je potrebné prikladať žiadne prílohy.

Kliknutím na tlačidlo „Začať“ budete presmerovaný na portál Obchodného vestníka. Po prihlásení sa Vám zobrazí formulár pre vyplnenie údajov.

Vyplnenie údajov vám zaberie približne 20 minút.

Údaje sa zverejňujú za správny poplatok podľa položky 149a Sadzobníka správnych poplatkov. Vydavateľ zverejní Vaše údaje do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu prišla informácia o zaplatení správneho poplatku.

Začať

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o druhé oznámenie o zmene právnej formy – podľa zákona č. 309/2023 Z. z.

Služba slúži pre právnické osoby, ktoré menia právnu formu podľa zákona č. 309/2023 Z. z. a rozhodnutie o zmene právnej formy bolo prijaté po 1. marci 2024. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku opakovane, v zákonom určenom odstupe. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Na použitie služby nie je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Na zverejnenie druhého oznámenia o zmene právnej formy podľa zákona č. 309/2023 Z. z. budete potrebovať identické údaje ako pri prvom zverejnení oznámenia: údaje o štatutárnom orgáne spoločnosti, údaje o spoločnosti pred a po zmene právnej formy, údaje o pôvodnej právnej forme, údaje o základnom imaní spoločnosti a údaje pre prihlásenie pohľadávok veriteľov spoločnosti, ak tieto neboli splatné ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny právnej formy. Je potrebné doplniť aj informácie o prvom zverejnení – číslo a dátum vydania Obchodného vestníka, v ktorom bolo zverejnené prvé oznámenie. K zverejneniu oznámenia nie je potrebné prikladať žiadne prílohy.

Kliknutím na tlačidlo „Začať“ budete presmerovaný na portál Obchodného vestníka. Po prihlásení sa Vám zobrazí formulár pre vyplnenie údajov.

Vyplnenie údajov vám zaberie približne 20 minút.

Údaje sa zverejňujú za správny poplatok podľa položky 149a Sadzobníka správnych poplatkov. Vydavateľ zverejní Vaše údaje do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu prišla informácia o zaplatení správneho poplatku.

Začať

Viac informácií ohľadom využívania služieb podávania žiadostí na zverejnenie v Obchodnom vestníku nájdete v časti Najčastejšie otázky súvisiace so zverejňovaním údajov v Obchodnom vestníku.