Výberové konania

Informácie k výberovým konaniam

Pravidlá výberových konaní

Informácie k pravidlám výberových konaní na jednotlivé pozície..

Kandidáti na členov VK na výber predsedov súdov

Zoznam kandidátov na členov výberovej komisie na výber predsedov súdov.

Kandidáti na členov výberových komisií na výber sudcov

Zoznam kandidátov na členov výberovej komisie na výber sudcov.

Máte otázky k výberovému konaniu na MS SR?

Informácie kam sa obrátiť v prípade otázok ohľadom výberových konaní v rezorte.

Prípravný výbor pre Jednotný patentový súd

Informácie o prípravnom výbore pre Jednotný patentový súd

Zoznamy výberových konaní

Výberové konania na funkciu justičného čakateľa

Zoznam výberových konaní na funkciu justičného čakateľa.

Hromadné výberové konania

Zoznam hromadných výberových konaní na funkciu sudcu.

Kandidáti na funkciu sudcu k hromadným výberovým konaniam.

Zoznam zaradených a vyradených kandidátov na funkciu sudcu k hromadným výberovým konaniam.

Zoznam výberových konaní

Zoznam výberových konaní v rezorte MS SR.

Voľné miesta sudcov na súdoch

Informácie o počte voľných miest sudcov na jednotlivých súdoch.

Často kladené otázky k výberovým konaniam v rezorte

Výber/výberové konanie prebieha v dvoch častiach - písomnej a ústnej. Obsahom písomnej časti je odborný test. Uchádzači úspešní v písomnej časti postupujú následne do ústnej časti.

Nie. Už v oznámení o vyhlásení výberu/výberového konania uvádzame, že pre účasť vo výbere/výberovom konaní nie je potrebné doručiť originály dokladov. Originály dokladov sú požadované iba od úspešného uchádzača pri jeho nástupe do štátnej služby.

Áno. Ide o rozdielne a samostatné konania a materiály z týchto konaní sú archivované na Ministerstve spravodlivosti SR po dobu 5 rokov.

Služobný úrad informuje zúčastnených uchádzačov o výsledku výberu/výberového konania do desiatich dní od jeho uskutočnenia. Služobný úrad túto podmienku splní, ak v uvedenej lehote oznámenie o výsledku odošle.