Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.

Vykonávateľ investícií a reforiem MS SR sa zaväzuje zachovávať vysoké právne, etické a morálne štandardy, dodržiavať zásady integrity, objektivity a čestnosti a vďaka spôsobu, akým vykonáva svoju činnosť chce byť vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. Tento záväzok musí byť spoločný pre všetkých zamestnancov. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza od podvodnej činnosti a uľahčiť prevenciu a odhaľovanie podvodov, ako aj tvorbu postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, že sa takéto prípady riešia včas a vhodným spôsobom​

V oblasti justície boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované miľníky a ciele v troch komponentoch:

Logo plánu obnovy
Logo Financovany EU

Komponent 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia

Reforma 2: Nová legislatíva pre zjednotenie a elektronizáciu procesu insolvenčného konania

Zadefinuje legislatívny rámec zavedenia digitalizovaného insolvenčného konania. Zmeny sa budú dotýkať likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia, riešenia hroziaceho úpadku a núteného speňažovania majetku. Zmeny nadväzujú aj na špecializáciu súdov na insolvenčnú agendu s prepojením na novú súdnu mapu (viď komponent 15).

Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčného konania

Implementácia nového systému digitalizácie procesov insolvenčného práva s cieľom znížiť administratívne náklady a dĺžku konania. Cieľom je elektronizácia a unifikácia správcovského spisu, súdneho spisu a informácií, ktoré sa v súčasnosti publikujú cez informačné systémy (Register úpadcov a Obchodný vestník). Zavedie sa digitálne trhovisko na prevody majetku v insolvenčných konaniach.

Komponent 15: Reforma justície

Reforma 1: Reforma súdnej mapy

Reforma súdnej mapy bude spočívať v niekoľkých fázach prekresľovania a zväčšovania plochy súdnych obvodov, znižovania ich počtu a s tým spojeným „zväčšovaním kapacít súdov“. Redukciou počtu súdov a sústredením ľudských kapacít vznikne priestor pre špecializáciu sudcov, čo potenciálne skvalitní a zrýchli ich rozhodovaciu činnosť. Z hľadiska dodržiavania deľby moci bude zmenami tiež docielené, aby sa odstránila situácia, kedy súd a prokuratúra zdieľajú jednu budovu. Reorganizáciou súdnych obvodov prispeje reforma aj k pretrhnutiu často problematických personálnych väzieb, ktoré zvyšujú vnímané riziko korupcie.

Investícia 1: Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy)

Reforma súdnej mapy prekreslí sieť existujúcich súdov s potrebou rekonštrukcie existujúcich súdov vo väčšej miere a obstarania/výstavby nových budov pre súdy v menšej miere. V prípade rekonštrukcie budov budú splnené najvyššie štandardy pre energeticky úsporné budovy.

Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy – digitalizácia nástrojov, modernizácia IT vybavenia a analytické kapacity

Ako podpora reorganizácie súdneho systému sa vyvinú nové centrálne informačné systémy súdnictva pre elektronizáciu procesov (Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia). Pre zefektívnenie práce sudcov a súdnych zamestnancov sa zmodernizuje hardvérové a softvérové vybavenie súdov vrátane techniky pre online komunikáciu a digitalizáciu zbierky listín a súdnych spisov. Vytvorí sa podporná analytická platforma pre sprístupňovanie judikatúry (praktickej aplikácie práva v súdnych rozhodnutiach) na súdoch.

Reforma 2: Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva

Za účelom boja proti korupcii a posilňovania integrity a nezávislosti súdnictva sa predpokladá realizácia viacerých legislatívnych zmien. Posilnia sa právomoci a kompetencie sudcovského stavu pre svoju vnútornú kontrolu (napr. reforma kreovania a kompetencií Súdnej rady SR, zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, zavedenie nových trestných činov), zavedú sa poistky posilňujúce deľbu moci (rotačný princíp pri voľbe ústavných sudcov, prirodzená 535 obmena sudcovského stavu), ale zároveň sa značne stransparentnia procesy justície širokej verejnosti. Zefektívni sa zaisťovanie majetku a jeho a správa, vrátane vytvorenia samostatnej inštitúcie, ktorá sa touto agendou bude zaoberať.

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Organizačnou zmenou a presunom vnútorných kapacít dôjde k priorizácii kapacít finančného vyšetrovania. Implementuje sa nová legislatíva pre nástroje, ktoré zefektívnia systém zaisťovania majetku, odhaľovania korupcie a finančných trestných činov (nástroje zaisťovania majetku, legislatíva k zriadeniu Centrálneho registra účtov, nová koncepcia preukazovania majetku, zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti412). Reforma reaguje aj na prijaté protikorupčné legislatívne nástroje v súdnictve v roku 2020 (viac v komponente 15). Poskytli polícii nové nástroje na zefektívnenie zaisťovania majetku vrátane novej inštitúcie pre správu zaisteného majetku, zaviedli nové trestné činy ohýbania práva a prikrmovania a možnosti overovať majetkové pomery sudcov a disciplinárne konania v súdnictve.

Harmonogram_vyzvani_MSSR_K15_verzia_3 (PDF, 232 KB)

Zoznam prijímateľov prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 0624 (PDF, 661 KB)

Príručka pre prijímateľov prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti (PDF, 1 MB)

Prílohy Pp_POO_MSSR_1_0 aktual (ZIP, 2 MB)

Metodická príručka – budovy v Pláne obnovy (PDF, 624 KB)

Usmernenie vykonávateľa MS SR č. 1 (PDF, 244 KB)

Usmernenie vykonávateľa MS SR č. 2 (PDF, 245 KB)

Rezortný semafor POO

Investičné projekty POO

Revízia Plánu obnovy a odolnosti a nový CID (schválené EK 26.06.2023, Radou ECOFIN 14.07.2023)

Obchodná verejná súťaž