Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

V zmysle zákona č.  302/2016 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z.z. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republike poskytuje dotácie na:

 1. presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
 2. poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

Dotácie na podporu ľudských práv

Dotáciu na podporu ľudských práv možno poskytnúť na:

 • posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
 • podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
 • podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania
 • podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
 • podporu vzdelávania a školenia,
 • zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
 • poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
 • analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
 • podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
 • zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
 • výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
 • podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
 • zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Bližšie informácie a výzva na príslušný rok.

Dotácie pre akreditované subjekty

Dotáciu pre akreditované subjekty možno poskytnúť iba subjektom akreditovaným podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOTČ“) na:

 • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci obeti podľa § 5 ods. 3 ZOOTČ,
 • poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 ZOOTČ.

Bližšie informácie a výzva na príslušný rok.

Dotácie na podporu ľudských práv

Dotácie sú zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd.

Dotácie pre akreditované subjekty

Dotáciu pre akreditované subjekty možno poskytnúť iba subjektom akreditovaným podľa zákona č. 274/2017 Z. z.