Medzinárodné právo

Vyššie overovanie verejných listín (apostil alebo konzulárna superlegalizácia)

Vyššie overovanie verejných listín (apostil alebo konzulárna superlegalizácia)

Európska únia

Rada ministrov EÚ pre spravodlivosť a vnútro, projekty financované z prostriedkov EÚ, nariadenia EP a Rady EÚ

Ochrana pred mučením a iným zlým zaobchádzaním – Výbor CPT

Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Prevencia korupcie

Informácie k prevencii korupcie.

Európska prokuratúra

Informácie o Európskej prokuratúre, kontakty a ďalšie užitočné odkazy.

Hodnotenia Slovenskej republiky/Hodnotiace mechanizmy

Hodnotenia Slovenskej republiky a hodnotiace mechanizmy

Justičná spolupráca

Justičná spolupráca v trestných veciach, v občianskych a obchodných veciach

Civilný krízový manažment

Informácie o aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky.

Brexit v oblasti spravodlivosti

Informácie v súvislosti s ukončením prechodného obdobia v nadväznosti na brexit.

Kontaktne miesto pre nadnárodné spoločnosti

Informácie o kontaktných miestach pre nadnárodné spoločnosti.

Zoznam kontaktných miest pre osoby so zdravotným postihnutím

Informácie k zoznamu kontaktných miest pre osoby so zdravotným postihnutím.