Európska únia

Rada ministrov EÚ pre spravodlivosť a vnútro

Rada ministrov EÚ pre spravodlivosť a vnútro

Projekty financované z prostriedkov EÚ

Finančný program „Spravodlivosť“ na obdobie rokov 2014 – 2020

Európsky parlament a Rada EÚ prijali dňa 17. decembra 2013 nariadenia k finančnému programu “Spravodlivosť“  č. 1381/2013 a programu “Práva, rovnosť a občianstvo“ č. 1832/2013 na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý je dostupný na http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/newsletter_new_eu_programmes_2014_en.htm.

Cieľom Programu Spravodlivosť je prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho priestoru spravodlivosti založeného na vzájomnom uznávaní rozhodnutí a vzájomnej dôvere, k čomu prispieva:

 • justičná spolupráca v občianskych veciach, vrátane občianskych a obchodných vecí, platobnej neschopnosti, rodinných záležitostí a dedenia, atď.;
 • justičná spolupráca v trestných veciach;
 • účinný prístup k spravodlivosti v Európe, vrátane práv obetí zločinu a procesných práv v trestnom konaní;
 • iniciatíva v oblasti protidrogovej politiky (justičná spolupráca a aspekty prevencie zločinu).

     Z grantov sa môžu spolufinancovať projekty, ktoré pokryjú nasledujúce činnosti:

 • Vzdelávacie aktivity (výmena osôb, organizovanie seminárov, rozvoj vzdelávacích modulov…);
 • Vzájomné vzdelávanie, spolupráca, výmena osvedčených postupov, posudky, vývoj informačných a komunikačných nástrojov;
 • Zvyšovanie a šírenie povedomia organizovaním  konferencií;
 • Podpora hlavných aktérov (kľúčových európskych mimovládnych organizácií a sietí, orgánov členských štátov  vykonávajúcich právo Únie);
 • Činnosti v oblasti analýzy (štúdie, zber dát, rozvoj spoločných metodík, ukazovateľov, prieskumy, príprava manuálov).

Všetky činnosti financované programom musia mať pridanú hodnotu Európskej Únie, t.j. nadnárodný vplyv. Projekty musia vytvoriť a dosiahnuť také výsledky, ktorých benefity presahujú jeden členský štát a prispejú k účinnému, komplexnému a konzistentnému vykonávaniu nástrojov a politík Únijného práva, k zvýšeniu verejného povedomia a informovanosti o právach, hodnotách a zásadách vyplývajúcich z práva Únie. Projektmi je potrebné zaistiť rozvíjanie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, ako aj šírenie najlepších osvedčených postupov, k čomu slúži každoročne uverejňovaný ročný pracovný  program. 

     V nadväznosti na zasadnutie Výboru pre finančný program Spravodlivosť, ktorý zasadal 2. apríla 2014 v Bruseli, Európska komisia zverejnila dňa 24. apríla 2014 implementačné rozhodnutie, ktoré sa týka Ročného pracovného programu a financovania projektov na rok 2014 (príloha) aj na nasledujúcej webovej stránke: http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/programmes-2014-2020/index_en.htm.

Ročné pracovné programy finančného programu Spravodlivosť 2014-2020

Ročný pracovný program na rok 2018 v rámci finančného programu Spravodlivosť 2014 – 2020​

V nadväznosti na zasadnutie Výboru pre finančný program Spravodlivosť, ktoré sa konalo 20. októbra 2017 v Bruseli, Európska komisia zverejnila dňa 19. decembra 2017 Implementačné rozhodnutie týkajúce sa prijatia Ročného pracovného programu na rok 2018 a financovania projektov v rámci realizovania programu Spravodlivosť.

Ročný pracovný program na rok 2018:

Ročný pracovný program na rok 2018 (ZIP, 2 MB)

ako aj na nasledujúcej webovej stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=611511​

Ročný pracovný program pre rok 2017 v rámci finančného programu Spavodlivosť na obdobie 2014-2020

Ročný pracovný program pre rok 2016 v rámci finančného programu Spravodlivosť na obdobie 2014-2020

Ročný pracovný program na rok 2015 v rámci finančného programu Spravodlivosť 2014- 2020

Na zasadnutí Výboru pre finančný program Spravodlivosť, ktoré sa konalo 13. februára 2015 v Bruseli, Európska komisia zverejnila dňa 30. marca 2015 implementačné rozhodnutie spolu s priloženým Ročným pracovným programom a financovaním projektov na rok 2015  na nasledujúcej webovej stránke: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm.

Na webovej stránke EK: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm   sa uverejňujú výzvy na predkladanie projektov v rámci operačných grantov na rok 2015.

Ročný pracovný program na rok 2012 v rámci programu „Trestná justícia“

Na zasadnutí Výboru pre trestnú justíciu 28. septembra 2011 bol predložený návrh implementačného rozhodnutia Európskej komisie k prijatiu finančného rozhodnutia v rámci programu Trestná justícia. Súčasťou rozhodnutia je aj Ročný pracovný program na rok 2012, v rámci ktorého sa môže ministerstvo spravodlivosti, neziskové organizácie, verejné a súkromné inštitúcie a organizácie – profesijné organizácie, univerzity, výskumné inštitúty, národné justičné vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie uchádzať na základe projektov o získanie finančných prostriedkov EÚ.

Európska komisia na rok 2012 alokuje v programe Trestná justícia sumu vo výške 26 950 000 eur, ktoré môžu byť čerpané v rámci akčných grantov a grantov.

Prioritou pre rok 2012 sú rámci programu nasledovné témy:

 • podpora ochrany obetí trestných činov
 • zlepšenie procesných a ochranných pravidiel pre podozrivého a obvineného (včítane súdneho prekladu a tlmočenia)
 • európske justičné vzdelávanie pre právnické profesie
 • prepojenie trestných registrov, restoratívna justícia
 • zlepšovanie podmienok väzby (alternatívne riešenia, zlepšenie väzenského manažmentu)
 • e-Justice

Konkrétne výzvy na predkladanie projektov majú byť v Úradnom vestníku zverejnené ešte do konca tohto roka.

Ďalšie bližšie informácie (ZIP, 432 KB)

Projekty financované z prostriedkov EÚ

​Projekt 2006 „Podpora ďaľšieho zvyšovania súdnych kapacít v trestných veciach“

Základné informácie o projekte

Realizácia projektu “Podpora ďalšieho zvyšovania súdnych kapacít v oblasti trestných vecí” sa začala podpisom zmluvy s  Federálnym ministerstvom pre spravodlivosť Belgicka v auguste 2008. Projekt nadväzuje na predchádzajúci Phare projekt 2003. Cieľom bolo posilniť a rozšíriť probáciu a mediáciu v trestných veciach na všetky stupne trestného konania (zvlášť pre políciu a Zbor väzenskej a justičnej stráže) so zameraním na rozvoj nových nástrojov (alternatívnych trestov) a na zavedenie  tzv. obnovujúcej trestnej spravodlivosti, ktorá predstavuje protiklad k tradičnému represívnemu poňatiu odplatnej trestnej spravodlivosti.

Okrem špecializovaného vzdelávania, boli v rámci projektu vypracované dva informačné letáky “Mediácia v trestnom konaní” a “Trest povinnej práce”  a študijný materiál “Probácia a mediácia v trestných veciach”. Projekt bol ukončený v roku 2009.

Dokumenty súvisiace s projektom (ZIP, 1 MB)

Projekt PF 2005 „Právna pomoc a vzdelávacie aktivity v oblasti súťažného a konkurzného práva“

Základné informácie o projekte

Projekt prechodného fondu „Právna pomoc a vzdelávacie aktivity  v oblasti súťažného a konkurzného práva “ sa realizoval v rokoch 2007 – 2008. Vzišli z neho návrhy, ktoré sa zamerali na zásadné zmeny v právnej úprave konkurzného práva. Ťažisko zmien bolo  zamerané na úpravy prístupu veriteľa k súdu pri iniciovaní konkurzného konania a pri prihlasovaní pohľadávok  po vyhlásení konkurzu. Ďalej sa odstránili rozpory platnej právnej úpravy s nariadením rady ES 1346/2000 o cezhraničných konkurzoch.

Dokumenty súvisiace s projektom (ZIP, 1 MB)

PF TWL 2005 „Podpora k dokončeniu založenia Justičnej akadémie“

Základné informácie o projekte

Projekt Prechodného fondu „Podpora k dokončeniu založenia Justičnej akadémie“ bol ukončený v júli 2008.V rámci prvej časti uvedeného projektu sa v spolupráci s francúzskym twinningovým partnerom realizovali aktivity, ktorých cieľom bolo zhodnotenie fungovania Justičnej akadémie na Slovensku, návrhy na prípadné zmeny, ako aj oboznámenie sa s praxou zahraničného partnera v tejto oblasti pri tvorbe, organizácii a realizácii vzdelávacích aktivít pre sudcov a prokurátorov.

V rámci druhej časti projektu bol zriadený informatizovaný systém Justičnej akadémie na spravovanie knižničného fondu, ako aj realizácia nových funkcionalít na internetovom portáli Justičnej akadémie.Treťou časťou projektu bola priama dodávka kníh pre Justičnú akadémiu  ako aj publikácií vrátane elektronických médií. Zoznamy kníh a časopisov sú prístupné pre odbornú justičnú verejnosť na webovej stránke Justičnej akadémie. 

Prezentácia projektu sa nachádza aj na webovej stránke Justičnej akadémie SR.

Dokumenty súvisiace s projektom (ZIP, 445 KB)

TA 2004 projekt „Podpora aplikačnej praxe rozhodcovských súdov v Slovenskej republike“

Základné informácie o projekte

Projekt “Podpora aplikačnej praxe rozhodcovských súdov v Slovenskej republike” sa realizoval v rokoch 2006 – 2007. V rámci projektu sa uskutočnili vzdelávacie aktivity pre podnikateľskú a občiansku verejnosť. Cieľom prezentácií bolo priblížiť občanom a podnikateľom proces rozhodcovského konania, skúsenosti rozhodcov s konaním, najčastejšími chybami, alternatívou medzi súdnym riešením sporov a riešením sporov v rozhodcovskom konaní, jeho špecifikami, výhodami a nevýhodami, formami rozhodovania a opravnými prostriedkami.

Vypracované vzorové dokumenty sú kľúčovým faktorom pre propagáciu rozhodcovského konania na Slovensku.

Dokumenty súvisiace s projektom (ZIP, 1 MB)

TWL 2004 projekt Prechodného fondu EÚ „Hodnotenie pracovného zaťaženia sudcov a súdov“

Základné informácie o projekte

Projekt Prechodného fondu EÚ „Hodnotenie pracovného zaťaženia sudcov a súdov“ sa realizoval v roku 2007. V rámci projektu bol vytvorený systém hodnotenia pracovného zaťaženia sudcov a súdov SR v spolupráci s twinningovým partnerom z Rakúska. Cieľom projektu bolo poskytnúť objektívny nástroj pre definovanie nárokov na štátny rozpočet z hľadiska personálnych  zdrojov, t.j. stanovovanie potrebného počtu sudcov a ostaného súdneho personálu v kontexte s reštančnými vecami a nápadom v hodnotenom období. Výsledkom projektu bola tzv. Ružová kniha (nachádza sa na súdoch a v knižnici MS SR), v ktorej sú vydané spracované štatistické údaje za rok 2007 o vyťažení na všetkých slovenských krajských a  okresných súdoch.

Projekt Európskej únie: Európske zaobchádzanie a riadenie premeny vysokorizikových páchateľov

V dňoch 03. – 05. septembra 2014 sa v Rostocku – Warnemünde (Nemecko) konala záverečná konferencia k EÚ projektu „Európske zaobchádzanie a riadenie premeny vysokorizikových páchateľov – Sieť spolupráce v oblasti justície (JCN)“. Cieľom uvedeného projektu bolo venovať sa otázkam vysoko rizikových alebo nebezpečných páchateľov, ich opätovnému zaradeniu a reintegrácii do spoločnosti, čo si vyžaduje zainteresovanie, plánovanie a prácu tak s väzňom, ako aj úzku spoluprácu medzi systémom väzenstva, probačným systémom a zástupcami verejnosti. Vzhľadom nato je potrebné vyvinúť účinné a efektívne princípy riadenia, procesy a postupy pre vysoko rizikových páchateľov po skončení výkonu trestu odňatia slobody, ktoré môžu byť zdieľané a používané partnermi projektu po celej Európe.Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke: http://jcn.pixel-online.org/index.php

Projekt: „Viac informácií a lepšia spolupráca v oblasti boja proti ekonomickej trestnej činnosti“

Základné informácie o projekte

Spoločný projekt Spolkového ministerstva SRN, Ministerstva spravodlivosti ČR, Ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky a Ministerstva spravodlivosti SR bol financovaný z prostriedkov EÚ v rámci programu „Trestná justícia“.

Bol zameraný najmä na výmenu praktických skúseností z oblasti boja proti cezhraničnej ekonomickej a finančnej trestnej činnosti, vrátane legalizácia príjmov z trestnej činnosti, nelegálneho obchodovania s tovarmi a falšovania tovarov. Súčasne projekt podporoval zefektívnenie spolupráce a využitia Eurojustu pri vyššie spomenutých formách trestnej činnosti, zlepšenie priamej bilaterálnej spolupráce a výmenu skúseností pri aplikácii Dohovoru EÚ o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach z roku 2000 a posilnenie práv na obhajobu v cezhraničných prípadoch za súčasného zachovania efektivity vyšetrovania a trestného stíhania.

Projekt bol určený najmä prokurátorom, sudcom, legislatívcom, colníkom a vyšetrovateľom.

Dokumenty súvisiace s projektom (ZIP, 3 MB)

Výzvy Európskej komisie

Výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci finančného programu Právo, rovnosť a občianstvo na obdobie 2014 – 2020​

Novinky a príležitosti financovania projektov z prostriedkov eú v roku 2018 v rámci finančného programu právo, rovnosť a občianstvo

Európska komisia vydala 23. februára 2018 informačný bulletin EÚ č. 2 o právach dieťaťa, v ktorom sa zameriava na činnosť Európskej únie v oblasti práv dieťaťa v roku 2017 a 2018. Informačný bulletin č. 3 sa zameria na správy a informácie od medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán pôsobiacich v tejto oblasti.

V rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo, ktorý zahŕňa okrem iného aj práva dieťaťa a rieši problematiku násilia páchaného na deťoch boli publikované výzvy na podávanie návrhov projektov na predchádzanie rodovému násiliu a násiliu voči deťom a boj proti nim, výzvy na budovanie kapacít v oblasti práv dieťaťa, výzvy na prekonanie problémov integrácie detí migrantov a pod. Výzvy a ďalšie informácie Európskej komisie a Rady EÚ sa nachádzajú

Aktuálne výzvy zamerané na prevenciu a boj s rasizmom, xenofóbiou a inými prejavmi intolerancie:​​

Výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci finančného programu Spravodlivosť na obdobie 2014 – 2020

V nadväznosti na prijatie Ročného pracovného programu na rok 2018 dňa 19. decembra 2017 v Bruseli, Európska komisia (EK) zverejnila dňa 30. januára 2018 na nasledujúcom portáli Participant Portal a

TU (PDF, 232 KB)

výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci finančného programu Spravodlivosť na obdobie 2014 – 2020. Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž EK zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov projektov k  vzdelávaniu vnútroštátnych sudcov, prokurátorov a čakateľov v oblasti hospodárskej súťaže EÚ v rámci Ročného pracovného programu 2017 na nasledujúcej webovej stránke: Training of national judges in EU Competition Law​.

Výzva EK na podávanie návrhov národných a nadnárodných projektov zameraných na podporu justičnej spolupráce v občianskych veciach v rámci akčných grantov na rok 2016​​

Výzva na predkladanie návrhov projektov na zlepšenie práv osôb podozrivých alebo z obvinených z trestného činu – r. 2015

Výzva na predkladanie návrhov projektov na podporu vnútroštátnych systémov spravodlivosti

Výzva na predkladanie návrhov projektov v rámci akčných grantov určená na podporu nadnárodných projektov v boji proti sexuálnemu obťažovaniu a sexuálnemu násiliu na ženách a dievčatách

Verejná súťaž na predkladanie návrhov projektov (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR) v rámci akčných grantov na rok 2015 určená na podporu Európskeho justičného vzdelávania

Výzva na predkladanie návrhov projektov v rámci akčných grantov na rok 2015 určená na podporu justičnej spolupráce

Výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci akčných grantov na rok 2016 určené na problematiku rodových stereotypov a na ochranu práv dieťaťa

Akčné granty na rok 2016 na podporu projektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach s cieľom zabrániť radikalizácii

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov EK uverejnilo 29. 6. 2016 akčné granty na podporu národných alebo nadnárodných projektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorých cieľom je zabrániť radikalizácii vedúcej k terorizmu a násilnému extrémizmu.

Otvorenie  výziev na predkladanie projektov je od 27. septembra 2016 do  15. novembra 2016.
 
To umožňuje, aby zúčastnené členské štáty sa uchádzali okrem iného o finančnú podporu na rozvoj  rehabilitačných  programov  pri  zaobchádzaní  s  osobami,  ktoré  sa  chcú  stať zahraničnými bojovníkmi, a s navrátilcami vo väzení aj mimo neho, aby radikalizáciou vo väzení sa vyvíjali nástroje na hodnotenie rizík a  na vzdelávanie.

Výzva podporuje realizáciu záverov Rady SVV o posilnení trestného súdnictva ako reakciu na radikalizáciu z 20. novembra 2015 [http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/20-conclusions-radicalisation/].

Koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu nabáda členské štáty, aby využili túto zaujímavú príležitosť v maximálnej možnej miere.

Priority dané prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

1. Rehabilitačné programy de-radikalizácie /náprava/ vo väzniciach. Projekty by mali byť šité na mieru, aby sa zabránilo násilnej radikalizácii a náboru teroristov. Navrhované opatrenia by v ideálnom prípade mali vychádzať z existujúcich alebo opakovaných úspešných programov a modelov určených na tento účel, pričom sa prispôsobia národným alebo miestnym podmienkam a potrebám zúčastnených osôb. Tieto projekty by mohli zahŕňať jeden

alebo kombináciu (avšak nie výlučne) nasledujúcich prvkov:

 • vytvorenie nástrojov na hodnotenie rizík a nástrojov na odhalenie skorých známok radikalizácie medzi zadržanými, a posilnenie zdieľania informácií medzi väzenskou správou a jednotlivými aktérmi v procese trestného súdnictva;
 • zapojenie a vzdelávanie religióznych predstaviteľov vo väzniciach, sociálnych pracovníkov a poradcov;
 • umožnenie bezpečného väzenského prostredia na fungovanie efektívnej rehabilitácie a reintegračných programov, a tým aby sa zabránilo riziku radikalizácie alebo náboru do teroristických skupín, s patričným dôrazom na úroveň rešpektu a interakcií medzi väzenským personálom a zadržanými osobami;
 • príprava vydania a programov počas probácie alebo po vydaní za účelom podporovania reintegrácie osôb ohrozených radikalizáciou alebo ochotných napraviť sa;
 • rozvoj multiinštitucionálneho prístupu pre účinnú implementáciu a následnú deradikalizáciu /náprava/ rehabilitačných programov;
 • vyhodnotenie deradikalizácie /náprava/ rehabilitačných programov vo väzniciach (nových alebo existujúcich).

2. Nástroje na posudzovanie rizík pre súdnictvo. Závery Rady, spomínané vyššie, vyzývajú členské štáty, aby zvážili alternatívne alebo doplňujúce opatrenia, ktoré zabránia, pokiaľ je to možné, radikalizácii a náboru teroristov vo väzniciach. Tieto opatrenia môžu zahŕňať, kde je to vhodné, alternatívne či doplňujúce opatrenia na stíhanie a / alebo zadržanie vo všetkých fázach konania, medzi ktorými je rehabilitácia, vrátane ako podmienka pre probáciu alebo pozastavenie trestu odňatia slobody. Umožniť aby vnútroštátne súdne orgány určili také vhodné opatrenia, navrhované opatrenia by mali vytvoriť nástroje pre analýzu rizík, ktoré by sa zakladali na individuálnom prístupe a zahŕňali by možnosť prehodnotiť riziká v pravidelných intervaloch, pričom berúc do úvahy bezpečnosť a záujmy verejnej bezpečnosti. Akcie by mohli zahŕňať jeden alebo kombináciu (ale nemalo byť obmedzené na) nasledujúcich prvkov:
 
– zavedenie vytvorených nástrojov pre hodnotenie rizík (nových alebo existujúcich) do praktického použitia, najlepšie multidisciplinárnym a holistickým spôsobom, vrátane, kde je to vhodné, zdieľanie dôležitých informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, bezpečnostnými službami a prokuratúrou a tam, kde je to aplikovateľné, s miestnymi úradmi a sociálnymi pracovníkmi; to by mohlo byť vykonané ustanovením multidisciplinárneho orgánu alebo pracovných metód alebo iným zabezpečením, tak že môžu nasledovať prípady, ktoré sú vykonávané integrovaným spôsobom

 • Hodnotenie nástrojov pre vyhodnocovanie rizík (nových alebo existujúcich) a ich praktické využitie.

3. Odborná príprava odborníkov (najmä vedenia väznice a personálu, probačných úradníkov, prokurátorov, sudcov, väzenských kaplánov / imámov, poradcov) zaoberajúcich sa radikalizovanými násilnými extrémistami, alebo tými, ktorým hrozí, že sa radikalizujú natrvalo a multidisciplinárnou cestou. Tieto vzdelávacie programy by sa mali používať a / alebo opakovať v maximálnej možnej miere. Nástroje a materiály by mali byť k dispozícii na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni, aby sa podporou zabránilo duplicite a aby sa budovalo na existujúcich osvedčených postupoch. Zvláštna pozornosť by sa mala venovať použitiu nástrojov hodnotenia rizík, realizácii deradikalizácie /náprave/ rehabilitačných programov, využitiu alternatív k zadržaniu, odbornej pomoci a vytvoreniu opaku k násilným radikalizovaným myšlienkam. Vzdelávacie programy by sa mohli ponúkať rôznymi metódami (tradičné kurzy, webové semináre, výmena personálu pri budovaní kapacít, študijné pobyty a pod). Príjemcovia by tiež mali byť pripravení zdieľať alebo šíriť vzdelávacie materiály na úrovni EÚ alebo na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií sa nachádza TU.

Podpora iniciatív v oblasti protidrogových politík – CALLjust-2016-AG-DRUGS​ v rámci finančného programu Spravodlivosť

Podpora iniciatív v oblasti protidrogových politík – CALL just-2016-AG-DRUGS

Ministerstvo spravodlivosti SR  dostalo zo Stáleho zastúpenia SR v Bruseli dňa 27. 7. 2016 informáciu, že Španielsko hľadá partnera k účasti na výzve v rámci finančného programu Spravodlivosť na obdobie rokov 2014-2020 „Podpora iniciatív v oblasti protidrogových politík – CALL just-2016-AG-DRUGS“.

Ciele projektu sú:

 1. Poskytnutie právnej pomoci narkomanom v asistenčných centrách.
 2. Poskytnutie poradenskej služby pre drogovo závislých a ich rodinám v právnych otázkach a tiež administratívnym pracovníkom justície (sudcom, prokurátorom a advokátom).
 3. Monitorovanie drogových závislostí programami zameranými na väznice.
 4. Uľahčenie implementácie alternatívnych opatrení na odňatie slobody v asistenčných centier pre narkomanov.
 5. Poskytnutie pomoci maloletým a mladistvým drogovo závislých, ktorí sa nedopustili žiadneho priestupku.


Termín pre vyjadrenie záujmu: čo najskôr
 
Kontaktné údaje a ďalšie informácie e-mail: 
mangeles.dealvaro@jcyl.es
Tel. 0034 983 412 291/805 430

Súvisiace dokumenty:

Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ „Spravodlivosť č. 1381/2013, Práva, rovnosť a občianstvo“ č. 1832/2013

Finančné programy “ Spravodlivosť“  č. 1381/2013 a program “Práva, rovnosť a občianstvo“ č. 1832/2013 na obdobie rokov 2014 – 2020 boli prijaté  Európskym parlamentom a Radou  EÚ  dňa 17. decembra 2013  a  uverejnený  v Úradnom vestníku Európskej únie  28. 12. 2013

Oba finančné programy podporujú úsilie Komisie o vybudovanie oblasti spravodlivosti a práva v rámci celej EU, pričom tieto finančné programy sa zamerajú na aktivity s vyššou pridanou hodnotou na úrovni EÚ.Všeobecným cieľom programu Spravodlivosť je prispieť k vytvoreniu skutočného európskeho priestoru spravodlivosti, založeného na vzájomnej dôvere, ktorý bude podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach, napomáhať vzdelávaniu sudcov, prokurátorov a iných právnych profesií, ako aj podporovať opatrenia EÚ na boj proti drogám. Právne predpisy Únie v oblasti občianskeho a trestného práva pokrývajú široké spektrum od zmluvného práva a konkurzu po procesné práva a práv obetí. Program Spravodlivosť bude podporovať ich účinné a jednotné uplatňovanie, a zabezpečenie riadneho prístupu k spravodlivosti pre občanov a podniky v Európe. Program Spravodlivosť je nástupcom troch súčasných finančných programov (Civilná justícia, Trestná justícia a Protidrogová prevencia a informačné programy). Rozpočet uvedeného programu je 378 miliónov EUR na obdobie 2014-2020.Program Práva, rovnosť a občianstvo je určený na podporu a ochranu konkrétnych práv a slobôd osôb, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ. Program bude podporovať rodovú rovnosť, boj proti všetkým formám diskriminácie a boj proti rasizmu, ako aj naďalej bude poskytovať finančné prostriedky pre začleňovanie Rómov. Tento program pomôže občanom a spotrebiteľom v EÚ uplatňovať svoje práva, napríklad tie, ktoré vyplývajú z občianstva Únie, od právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa po ochranu údajov. Podpora práv detí a boj proti násiliu páchanom na ženách, mladistvých a na deťoch bude tiež financovaný z tohto programu. Program Práva, rovnosť a občianstvo nahradí tri existujúce finančné programy (Základné práva a občianstvo, Daphne III a dva prvky z programu Progres – Boj proti diskriminácii a rovnosť žien a mužov). Navrhovaný rozpočet pre tento program je 439 miliónov EUR na obdobie 2014-2020.

Prvé výzvy na predkladanie projektov by mali byť vypísané v apríli 2014 po tom, čo bude prijatý Ročný pracovný program na rok 2014.