Poskytovanie informácií

Informácie k poskytovaniu informácií

Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Inštrukcia ministerstva spravodlivosti na aplikáciu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií

Uhrádzanie nákladov spojených s vyhotovením informácie

Náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie, ktoré prekročia 3,00 €, môže žiadateľ ministerstvu uhradiť:

 • bezhotovostným prevodom a poštovou poukážkou na účet v banke na číslo účtu IBAN: SK33 8180 0000  0070 0028 1131, variabilný symbol uvedený vo vyúčtovaní,  
 • v hotovosti do pokladne na Ministerstve spravodlivosti SR, Račianska 71 , 813 11 Bratislava, variabilný symbol uvedený vo vyúčtovaní.

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
Smernica Ministerstva spravodlivosti SR 8/2004 č. 12415/2004-31 zo dňa 25. augusta 2004, ktorou sa vydáva zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

Podmienky poskytovania informácií

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je zodpovedný Referát zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám Ministerstva spravodlivosti SR.

Subjektom zodpovedným za správnosť poskytovaných informácií sú organizačné útvary ministerstva a to podľa zamerania ich činnosti a podľa druhu vyžadovanej informácie. Riadia sa Inštrukciou 12/2013 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. mája 2013 č. 12309/2013/100 na aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).

Žiadosť sa podáva:

 • ústne
 • telefonicky na číslo: +421 2 888 91 554
 • osobne:
  v podateľni ministerstva spravodlivosti na prízemí  v  pracovných dňoch od 8.00 – 15.00 hod. (v piatok do 14:00 hod.)
 • poštou na adresu:
  Ministerstvo spravodlivosti SR
  Referát zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám
  Račianska 71
  813 11 Bratislava
 • e-mailom:  informacie211@justice.sk
  alebo prostredníctvom formulára: Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Zo závažných dôvodov  stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak ministerstvo nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak organizačný útvar ministerstva nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia  alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie žiadosti. Rozklad sa podáva Ministerstvu spravodlivosti SR ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Minister spravodlivosti rozhodne o rozklade do 15 dní od doručenia rozkladu Ministerstvu spravodlivosti SR.​​​​