Pomoc obetiam trestných činov

Pre obete trestných činov

Informácie pre obete trestných činov.

Pre subjekty poskytujúce pomoc

Informácie pre subjekty, ktoré poskytujú pomoc obetiam trestných činov.

Pre štátne orgány

Informácie pre štátne orgány v súvislosti s poskytovaním pomoci obetiam trestných činov.

Dôležité kontakty

Dôležité kontakty pre obete trestných činov.

Informačné materiály

Informáčné materiály pre obete trestných činov.

Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam

Prehľad subjektov, ktoré poskytujú pomoc obetiam trestných činov.

For English click here.

Information for victims in English.

Magyarul kattintson ide

Information for victims in Hungarian.

Od 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o obetiach). 

Týmto zákonom sa do slovenského právneho poriadku preniesli európske štandardy vo vzťahu k právam a ochrane obetí trestných činov. Zákon o obetiach definuje pojmy ako obeť trestného činu, obzvlášť zraniteľná obeť či domáce násilie. Ďalej upravuje práva obetí nezávisle od začatia trestného konania, t. j. najmä právo na odbornú pomoc, vrátane právnej pomoci. Taktiež sa zákon o obetiach zameriava na úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov ako aj vytvorenie systému pre poskytovanie odbornej pomoci subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a ich podporu. 

V prípade trestného konania, obeť vystupuje v postavení svedka, poškodeného alebo oznamovateľa a jej jednotlivé práva sú upravené zákonom č. 301/2005 Z. z. ​Trestný poriadok.  

Úlohou tejto stránky je poskytnúť prehľad týchto práv v zrozumiteľnej forme na jednom mieste, poukázať na praktické otázky spojené s ich uplatnením, ale najmä sprostredkovať kontakty na jednotlivé inštitúcie, ktoré obetiam môžu pomôcť.