Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodná vedecká konferencia RESTORATÍVNA JUSTÍCIA

Právnická fakulta UK

Predmet:
súčasné výzvy trestného práva v kontexte restoratívnej justície s ohľadom na legislatívu Európskej únie a judikatúru ESĽP

Anotácia:
Cieľom medzinárodnej konferencie je identifikovať ako rezervy legislatívne tak aj právno-aplikačné, pomenovať dôvody, prečo sa restoratívna justícia v pomeroch Slovenskej republiky neaplikuje v požadovanej miere a navrhnúť postupy ako tento celoeurópsky trend presadiť v rámci Slovenskej republiky, a to v súlade s judikatúrou ESĽP a SD EÚ, ako aj medzinárodnými odporúčaniami. Okrem trestného práva súvisí táto problematika primárne s kriminológiou, penológiou a mediačnou a probačnou prácou, vrátane nevyhnutnej diskusie o reforme väzenstva.

Restoratívna justícia predstavuje zásadný inovatívny trend v prístupe k páchateľom trestných činov, ktorý je veľmi rozšírený v krajinách Západnej Európy, kde sú zohľadnené požiadavky vyplývajúce z právneho poriadku Európskej únie, ako aj požiadavky vyplývajúce z judikatúry ESĽP. Na rozdiel od klasickej retributívnej justície je zameraná na aktívnu nápravu páchateľov, na uloženie takých druhov sankcii, a použitie takých výchovno-preventívnych metód,  ktoré ponechajú páchateľa (najmä nenásilných trestných činov) v jeho prirodzenom prostredí, bez výkonu trestu odňatia slobody, majú dostatočný odstrašujúci účinok, ale zároveň pracujú s páchateľom takým spôsobom, aby jeho život presmerovali na trend poctivého nedelikventného správania. Restoratívna justícia sa líši od retributívnej justície v tom, že nejde o posudzovanie protiprávnych činov voči štátu, ale činov proti človeku. Ide o spoločné zisťovanie a riešenie ujmy, potreby a povinnosti s cieľom dosiahnuť ozdravenie, a dať veci do poriadku v takej miere, ako je to len možné, predovšetkým rešpektujúcim, úctivým dialógom iniciovaným zo strany orgánov činných v trestnom konaní, páchateľa alebo obete či poškodeného.

Hlavnými témami konferencie sú:
restoratívna justícia, mediácia a probácia, kriminológia, väzenstvo.

Prednášajúci:
doc. JUDr. Milan Hodás, Mgr. Michal Sedliak, JUDr. Katarína Roskoványi, JUDr. Jozef Kandera, prof. JUDr. Jozef Čentéš, DrSc., doc. Lukáš Bohuslav (ČR), prof. JUDr. Sergej Romža, doc. JUDr. Filip Ščerba, PhD. (ČR), doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Petra Masopust Šachová, PhD. (ČR), JUDr. Daniel Petričko, PhD., prof. dr. Jelle Janssens, Associate Professor Aleksandra Ilic, JUDr. Tomáš Balogh, JUDr. Peter Šamko, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.,  PhDr. Andrea Matoušková (ČR), prof. ThDr. PaeDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.,  JUDr. Lukáš Turay, PhD., JUDr. Martin Ribár

Príspevky jednotlivých prednášajúcich budú následne zverejnené v zborníku. Z konferencie tiež bude vyhotovený video záznam, ktorý bude editovaný v zmysle požiadaviek jednotlivých speakrov.

Organizátori:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Miesto:
Auditórium Maximum (Amfiteáter), 2. poschodie, historická budova Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vchod zo Šafárikovho nám. 6., 810 00 Bratislava

Dátum a čas konania: 27. jún 2024 (štvrtok) o 9.00 h
Moderátor:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, DrSc.

PROGRAM KONFERENCIE
Úvod

9.00 – 9.20

9.00 – 9.05
prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave

9.05 – 9.10
JUDr. Boris Susko, PhD.
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky

9.10 – 9.15
Mgr. Karel Dvořák
Námestník ministra spravodlivosti ČR

Pozdravné slovo
9.15 – 9.20

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Štátna tajomníčka Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

DOPOLUDŇAJŠÍ BLOK 1
9.20 – 10.30

(príspevky v rozsahu 15 min)

9.20 – 9.35
,,Súčasnosť a perspektívy restoratívnej justície v podmienkach prokuratúry Slovenskej republiky“
„The current state and perspectives of restorative justice in conditions of the Prosecutor’s Office of the Slovak Republic“
JUDr. Jozef Kandera
prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky

9.35 – 9.50
„Trestné právo a Európska únia“
„Criminal law and the European Union“
doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.
Štátny tajomník I. MS SR

9.50 – 10.05
,,Restorativní justice a trestání – je čas na změnu?“
„Restorative justice and punishment – is it time for a change?“
doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Právnická fakulta Karlovej Univerzity v Prahe, ČR

10.05 – 10.20
„Konkurencia benefitných odklonných rozhodnutí“

„Competition of beneficial deviant decisions“
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

10.20 – 10.45
Coffee break spojený s diskusiou

DOPOLUDŇAJŠÍ BLOK 2
10.45 – 12.00


10.45 – 11.00
„Význam a potreba vzdelávania probačných a mediačných úradníkov v kontexte rozvoja restoratívnej justície“
„The importance and need for education of probation and mediation officers in the context of the development of restorative justice“
Prof. ThDr. PaeDr. Ing. Gabriel Paľa , PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta – garant študijného programu „Probačná a mediačná práca“ GTF PU

11.00 – 11.15
„Dopad restoratívnej justície na väzenský index“
„The impact of restorative justice on the prison index“
Mgr. Michal Sedliak
Štátny tajomník II. MS SR

11.15 – 11.30
„Česko restorativně v evropském kontextu: společně od teorie k praxi“
„Restorative Czechia in the European context: together from theory to practice“
JUDr. Petra Masopust Šachová, PhD.
Predsedníčka Inštitútu pre restoratívnu justíciu ČR

11.30 – 11.45
„Alternatívna a restoratívna justícia“

„Alternative and restorative justice“
JUDr. Daniel Petričko, PhD.
Generálny riaditeľ – sekcia Restoratívnej a alternatívnej justície Ministerstva spravodlivosti SR

11.45 – 12.00
Diskusia

12.15 – 13.00
Obed

POPOLUDŇAJŠÍ BLOK 1
13.00 – 14.30


13.00 – 13.15
,,Restoratívna justícia vo vzťahu k organizovanému zločinu“

„Restorative justice in relation to organised crime“
prof. dr. Jelle Janssens – ONLINE
Ghent University

13.15 – 13.30
,,Restoratívna justícia“
„Restorative justice“
Associate Professor Aleksandra Ilic – ONLINE
Faculty of Law, University of Belgrade

13.30 – 13.45
„24 let probace a mediace v České republice“
„24 years of probation and mediation in the Czech Republic“
PhDr. Andrea Matoušková
Riaditeľka Probačnej a mediačnej služby Česká republika

13.45 – 14.00
„Rehabilitácia páchateľa ako pozitívny záväzok štátu v zmysle judikatúry ESĽP“
„Rehabilitation of the offender as a positive obligation of the state in the sense
of the jurisprudence of the ECtHR“
JUDr. Katarína Roskoványi
Štátna tajomníčka III. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

14.00 – 14.15
„Restorativní justice v České republice – mnoho slov a málo činu“
„Restorative justice in the Czech Republic – many words and little action“
doc. JUDr. Filip Ščerba, PhD. – ONLINE
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR

14.15 – 14.30
„Prax restoratívnej justície z pohľadu krajského prokurátora“
„The practice of restorative justice from the point of view of the regional prosecutor“
JUDr. Tomáš Balogh
Krajská prokuratúra Žilina

14.30 – 14.45
Coffee break spojený s diskusiou

POPOLUDŇAJŠÍ BLOK 2
14.45 – 16.00


14.45 – 15.00
„Prehnané očakávania z restoratívnej justície a ako ďalej s preplnenými väznicami“
„Exaggerated expectations of restorative justice and what to do with overcrowded prisons“
JUDr. Peter Šamko
Krajský súd Bratislava

15.00 – 15.15
,,Restoratívna justícia a právny štát“
„Restorative justice and the rule of law“
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Podpredseda Slovenskej advokátskej komory
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

15.15 – 15.30
„Restoratívne prvky v tzv. Karasovej novele a v zákone č. 40/2024 Z.z.“
„Restorative elements in „the Karas amendment“ and in Act no. 40/2024 Coll.“
prof. JUDr. Jozef Čentéš, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

15.30 – 15.45
„Vízia a perspektívy kriminologického výskumu v podmienkach Slovenskej republiky“
„Vision and perspectives of criminological research in the conditions
of the Slovak Republic“

JUDr. Lukáš Turay, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

15.45 – 16.00
„Humanizácia väzby“
,,Humanization of detention“
JUDr. Martin Ribár

16.00
Závery konferencie prezentuje dekan PraF UK + zástupca z MS SR