Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 1 – 5 výsledkov zo 19

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi má za úlohu zautomatizovať dopĺňanie identifikačných údajov do Obchodného registra SR, čoho výsledkom bude odbremenenie podnikateľov. Podľa novely zákona o obchodnom registri z roku 2019, sú osoby zapísané v Obchodnom registri SR povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako ...

29.7.2022

V spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 16. apríla 2021 uskutočnila odborná rozprava s názvom Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I.  – časť mediácia v civilnom práve. Stretnutie prebehlo online formou. Odborná rozprava potvrdila niektoré predpoklady získané doterajším mapovaním stavu mediácie. Priniesla tiež nové poznatky, ktoré budú základom pre ďalší výskum, ako aj praktické návrhy, ktoré budú ...

29.7.2022

Interní zamestnanci, ktorí sú navrhnutí na riadiace pozície, disponujú množstvom skúseností a vysokou odbornou hodnotou. Avšak, často im chýba dostatok praxe s riadením ľudí či tímov. V rámci projektu Vzdelávanie sa tak súčasní, ako aj budúci riadiaci pracovníci zúčastnia školenia, ktoré im zabezpečí manažérske zručnosti. Profesionálna úroveň riadenia na manažérskych pozíciách tak bude viesť k vyššej spokojnosti zamestnancov, vyššiemu výkonu a efektivite ...

29.7.2022

Na zmiernenie ekonomických vplyvov pandémie schválila Národná rada SR na jar 2020 novú pomoc – dočasnú ochranu pre podnikateľov, ktorí prevádzkujú podnik. O tento druh ochrany mohli podnikatelia žiadať od mája 2020. Do konca roka súdy poskytli dočasnú ochranu 368 podnikateľom, ktorí spĺňali všetky predpísané náležitosti, pričom o nej rozhodovali 4 okresné súdy (Trnava, Banská Bystrica, ...

29.7.2022

Na podstránke projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ bol zverejnený doporučený postup pre mediátorov, ktorí sa zapoja do realizácie implementačnej fázy projektu ADR – mediácia. Súčasťou sú aj vzorové dokumenty a vizuál postupu pre mediátorov.

29.7.2022