Súdy a rozhodnutia

Súdy

Informácie týkajúce sa súdov.

Súdy podľa príslušnosti

Vyhľadávanie súdov podľa príslušnosti.

Sudcovia

Informácie týkajúce sa sudcov.

Pojednávania

Zoznamy pojednávaní.

Rozhodnutia

Zoznam rozhodnutí.

Verejné obstarávania

Zoznam verejných obstarávaní.

Zmluvy

Zoznam zmlúv.

Výberové konania

Zoznam výberových konaní a informácie k výberovým konaniam.

Podania na súdy a ministerstvo spravodlivosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

Podania na súdy a ministerstvo spravodlivosti podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Súdna mapa

Informácie o novej súdnej mape.

Overenie presunu spisu v rámci súdnej mapy

Informácie o presunoch súdnych spisov v rámci novej súdnej mapy.

Základné informácie k súdom

Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy, súdy správneho súdnictva a Ústavný súd Slovenskej republiky.

Sústavu všeobecných súdov tvoria:

 • Najvyšší súd Slovenskej republiky,
 • krajské súdy (8),
 • okresné súdy (31), a mestké súdy (5)
 • Špecializovaný trestný súd.

Sústavu súdov správneho súdnictva tvoria:

 • Najvyšší správny súd Slovenskej republiky,
 • správne súdy (3).

Všeobecné súdy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych veciach. 

Súdy správneho súdnictva konajú a rozhodujú aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo nečinnosti v oblasti verejnej správy, rozhodujú o zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej moci a o ochrane pred nezákonným zásahom alebo opatrením orgánu verejnej moci, vo volebných veciach, vo veciach referenda a vo veciach politických strán a hnutí.

Súdy rozhodujú tiež v ďalších veciach ustanovených zákonom, právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ústredným orgánom štátnej správy  pre súdy je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Predpisy týkajúce sa sudcov a súdov:

Základné právne predpisy týkajúce sa súdov a sudcov:

 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)

Základné vykonávacie predpisy

 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 570/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 41/2021 Z. z. o odbornej justičnej stáži
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 307/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 119/2005 Z. z. o vnútornej revízii súdu v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 433/2021 Z. z. o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 434/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania