Ministerstvo spravodlivosti SR

Budova Ministerstva spravodlivosti SR

Pôsobnosť a kompetencie MSSR

Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. V rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom vykonáva správu súdov v oblasti personálnej, finančnej, organizačnej a ekonomickej,  a plní ďalšie úlohy podľa zákona.

Agenda Ministerstva spravodlivosti SR

  • pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného;
  • vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov;
  • vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu  kontrolu nad zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov, stálymi rozhodcovskými súdmi, rozhodcami a disciplinárnu právomoc nad rozhodcami oprávnenými rozhodovať spotrebiteľské spory;
  • vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb;
  • zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka;
  • zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred  Súdnym dvorom Európskeju únie;
  • zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste;
  • zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenie úloh v oblasti ľudských práv.

Základné kontaktné informácie

Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava

IČO: 00166073

Ústredňa:
+421 2 888 91111

Podateľňa:
podatelnamssr@justice.sk

Ďalšie informácie

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Výberové konania v rezorte

Výberové konania v rezorte

Ekonomika a správa majetku

Pomoc obetiam trestných činov

Dotácie

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Výbor pre práva LGBTI osôb

Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb

Ochrana osobných údajov

Informácie k ochrane osobných údajov.

Úradná tabuľa MSSR

Dokumenty zverejnené na úradnej tabuli.

Petície

Oznámenia o vybavení petície

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Posudzuje podnety od občanov na nekalé obchodné praktiky a všeobecne zmluvné podmienky

Úrad pre správu zaisteného majetku

Informácie týkajúce sa Úradu pre správu zaisteného majetku.

Justičná revue

Katalóg čísiel Justičnej revue, pokyny pre autorov.

Kvalita (CAF)

Model CAF je nástrojom komplexného manažérstva kvality

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Zastupovanie SR

Zástupca SR pred ESĽP

Informácie o činnosti zástupcu SR pre Európskym súdom pre ľudské práva.

Zástupca SR pred súdmi EÚ

Informácie o činnosti zástupcu SR pred súdmi Európskej únie.

Zástupca SR v Eurojust

Informácie o činnosti zástupcu SR v Eurojust

Vedenie ministerstva