Výbor pre práva LGBTI osôb

Všeobecné informácie

Oblasť ochrany a podpory ľudských práv zastrešuje jeden zo stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada vlády“). 

Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len „Výbor pre práva LGBTI osôb“) je stálym odborným orgánom tejto rady vlády pre otázky týkajúce sa práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Výbor pre práva LGBTI osôb najmä:

  1. predkladá rade vlády podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv LGBTI ľudí a práva na rovnaké zaobchádzanie z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, záväzkami vyplývajúcimi z členstva v Európskej únii, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a odporúčaniami odborných orgánov a inštitúcií Európskej únie, Rady Európy, Organizácie spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalších medzinárodných orgánov, organizácií, agentúr a inštitúcií v tejto oblasti,
  2. podieľa sa na vypracovaní správ pre kontrolné mechanizmy medzinárodných zmlúv o právach a právach na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity,
  3. spracúva pre radu vlády návrhy čiastkových a systémových opatrení pre zlepšenie dodržiavania práv LGBTI ľudí a práva na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity,
  4. spracúva pre radu vlády analýzy, návrhy stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na ochranu alebo dodržiavanie práv LGBTI ľudí a práva na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity; návrh uznesenia prezentuje na zasadnutí rady vlády zástupca/zástupkyňa výboru,
  5. zúčastňuje sa na procese tvorby a monitoruje plnenie stratégií a akčných plánov v oblasti práv LGBTI ľudí a práva na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity a v prípade potreby poskytuje odborné zázemie pre ich implementáciu,
  6. v oblasti svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, sociálnymi partnermi, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy, mimovládnymi neziskovými organizáciami, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami,
  7. podnecuje rozširovanie a efektívnu výmenu informácií, ako i tvorbu a rozširovanie zdrojov štatistických informácií v oblasti svojej pôsobnosti,
  8. každoročne v spolupráci s dotknutými štátnymi orgánmi vypracúva hodnotiacu správu o stave diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v Slovenskej republike,
  9. plní ďalšie úlohy, ktorými ho rada vlády poverí.

Výbor sa schádza pred zasadnutím rady vlády, na základe rozhodnutia predsedu výboru alebo na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny jeho členov a členiek.