Sekretariát výboru

Sekretariát výboru plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt

JUDr. Jana Urbanová, tajomníčka výboru
e-mail: jana.urbanova1@justice.sk

Sekretariát Výboru pre práva LGBTI osôb
Odbor ľudských práv
Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71
813 11 Bratislava