Súdna mapa

Súdy sa nevzďaľujú ľuďom.

Vo všetkých mestách, v ktorých dnes sídlia súdy, budú súdy existovať aj naďalej ako sídelné súdy, alebo ako pracoviská týchto sídelných súdov. Zväčšením súdnych obvodov dosiahneme, že v obvode bude viac sudcov, ktorí sa budú môcť špecializovať na jeden druh agendy, a to na civilnú, obchodnú, trestnú, rodinnú agendu. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá aj kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnue.

Občan v prípadoch ustanovených zákonom môže podať návrh na začatie konania na najbližšom pracovisku súdu, aj v sídle súdu. Na pojednávaniach a iných úkonoch súdu sa bude môcť účastník konania zúčastniť v sídle súdu, rovnako na jeho pracovisku. Pojednávanie bude možné aj na pracovisku iného orgánu verejnej moci. V civilnej agende už bude možné aj online pojednávanie. Účastník konania sa na ňom bude môcť zúčastniť z ktoréhokoľvek miesta umožňujúceho online pripojenie, prípadne spred obrazovky.


Informácie a služby

Zmeny v súdnej mape

Informácie o zmenách v súdnej mape od 1.6.2023.

Dokumenty na stiahnutie

Informácie k súdnej mape na stiahnutie.

Kontaktný formulár k súdnej mape

Ak máte ďalšie otázky ohľadom súdnej mapy, môžete využiť náš kontaktný formulár.

Overenie presunu spisu v rámci súdnej mapy

Slúžba pre overenie presunu súdneho spisu v novej súdnej mape.

Príslušnosť súdov SR

Informácie o miestnej príslúšnosti súdov SR.

Často kladené otázky o zmenách v súdnej mape

Spory medzi občanom a štátom budú riešiť správne súdy v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave.

Spor medzi občanom a štátom je iný ako spor medzi občanmi, s ktorými sa obraciame bežne na súdy. Správne súdnictvo preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Vybudovanie správneho súdnictva, ktoré bude riešiť spory medzi občanom a štátom, je tou najlepšou cestou, aby ľudia znovu získali dôveru v spravodlivosť.

Mestský súd Bratislava I bude špecializovaný pre trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre obchodnoprávnu agendu a Mestský súd Bratislava IV pre občianskoprávnu agendu. Okrem agendy mestské súdy prevezmú aj sudcov a ostatný personál doterajších bratislavských súdov.

Z troch okresných súdov v Košiciach, ktoré sú už aj dnes v jednej budove, vznikne jeden mestský súd. Preberie agendu súčasných súdov aj sudcov. Sudcovia sa budú môcť špecializovať a riešiť veci len z jednej oblasti práva – trestnej, občianskej, obchodnej a rodinnej. Podporuje sa tak ústredná myšlienka reformy súdnej mapy, ktorou je špecializácia sudcov.

Od 1.6.2023 je na Slovensku 36 okresných súdov v 33 obvodoch.

Platnosť všetkých zmien súvisiacich so súdnou mapou je od 1.6.2023.