Rodinnoprávna agenda

Ministerstvo spravodlivosti zverejňuje pre širokú odbornú aj laickú verejnosť tri metodiky ako výstupy projektu „Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende“. Metodiky majú odporúčací charakter, avšak ich zámerom je zjednocovať  procesné postupy a rozhodovaciu prax súdov v rodinnoprávnej agende.