Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende

Podpora a ochrana práv dieťaťa je jedným z cieľov EÚ, a preto sa Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci operačného programu Efektívna verejná správa zapojilo do národného projektu „Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende“.

Na dvanástich pilotných súdoch v SR ministerstvo v priebehu rokov 2018 – 2020 overovalo nové postupy využitia tzv. multidisciplinárneho prístupu súdu a jednotlivých subjektov, ktoré sa podieľajú na riešení rodičovských konfliktov. Už od októbra 2020 ministerstvo organizovalo školenia špecializovaných vyšších súdnych úradníkov – koordinátorov a sudcov, kde sa tento multidisciplinárny prístup v rodinnej agende overoval.

Hlavným cieľom projektu je zavedenie a overovanie použiteľnosti sociálnych inovácií v rodinnoprávnej agende – implementácia vhodných podmienok pre rodinnoprávnu agendu na všetkých súdoch SR, vytvorenie dôslednejších procesnoprávnych základov a zjednotenie postupu v celoslovenskom rozsahu s rešpektom k regionálnym odlišnostiam a následné zverejnenie a evaluácia dát z celoslovenského overovania. 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 4 606 794,24 EUR. Miesto realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Viac informácií o projekte.

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na: http://www.reformuj.sk/

Míľniky projektu